Kapitel 5 Flashcards Preview

Byggnadsmaterial > Kapitel 5 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 5 Deck (28):
1

Nämn några materialegenskaper som påverkas av fuktinnehållets storlek.

Försämrad värmeisolering, beständigheten försämras, sänkt hållfasthet och fuktrörelser får materialet att förändras.

2

Ange fem sätt på vilka vatten kan tillföras ett material

Fuktighet i utomhusluften, fuktproduktion inomhus (avdunstning, matlagning, tvätt), regn, markfukt, byggfukt och läckage från installationer.

3

Definiera begreppet fukttilskott

Fukttillskott är skillnaden mellan ånghalten inne och ute

4

Vad menas med byggfukt?

Byggfukt är den fukt som materialet i en byggnadsdel måste avge efter att allt är klart för att komma i fuktjämvikt med sin omgivning.

5

Ungefär hur mycket byggfukt finns i en normal betongblandning?

80-90 kg/m3

6

Definiera begreppen mättnadsånghalt, daggpunkt och relativa fuktigheten.

Mättnadsånghalt är den maximala ånghalten vid en viss temperatur luft kan ha utan att kondensera.

Daggpunkt är den lägsta temperaturen som fuktig luft kan ha utan att fälla ut kondens.

Relativa fuktigheten är förhållandet mellan aktuell ånghalt och mättnadsånghalten. Kan ej överstiga 1 = kondens

7

När uppstår kondens i eller på ett material?

Om man sänker temperaturen så att mättnadsånghalten blir lägre än den aktuella ånghalten så kondenserar överskottet.

8

Vad innebär begreppet kapillärkondensation?

Kapillärkondensation sker då kondens uppstår i fina kapillärporer vid normal relativ fuktighet i omgivande luft.

9

Ange de sätt på vilka vatten kan vara fixerat till ett material. Ordna dessa efter avtagande bindningsenergi.

Kemiskt bundet vatten
Adsorberat vatten
Kapillärt vatten
Fritt vatten

10

Vad menas med förångningsbart respektive icke förångningsbart vatten?

Icke förångningsbart vatten är det kemiskt bundna vattnet och det förångningsbara vattnet utgörs av det absorberade vattnet eller ”fukten”.

11

Definiera begreppen fukthalt, fuktkvot och jämviktsfuktkvot.

Fukthalt: = (förångningsbara vattnets vikt)/(materialets volym)

Fuktkvot: u= (förångningsbara vattnets vikt)/(materialets torra vikt)

Jämviktsfuktkvot: då materialet förvaras länge i luft med konstant temperatur och ånghalt ställer materialet in sig med ett visst fuktinnehåll – jämviktsfuktkvoten.

12

Vilket matematiskt samband finns mellan fukthalt och fuktkvot?

w= ρ ∙u
alltså fukthalten = densiteten * fuktkvoten.

13

Vad menas med hygroskopisk fukt?

Fukt som absorberas ur luft med en relativ fuktighet som understiger 98 %

14

Vad är en sorptionsisoterm? Nämn två andra namn på det.

Sambandet mellan luftens ånghalt, eller RF, och materialets jämviktsfukthalt kallas för sorptionsterm.


Kallas också hygroskopisk sorptionskurva eller jämviktsisoterm.

15

Vad menas med sorptionshysterés?

När ett samband är sådant att man får olika sorptionskurvor för ökning och minskning.

16

Ordna materialen lättbetong, trä och tegel efter ökande fuktinnehåll vid jämvikt med 50 % RF.

Tegel – lättbetong – trä.

17

Hur sker transporten av fukt i vätskefas?

I vätskefas kan drivkrafterna vara vattenövertryck, vindtryck, kapillärsugning och tyngdkraft.

18

Vad kallas vattenavvisande material? Ge exempel på ett sådant material.

Hydrofoberande material.

19

Varför är den kapillära stigningen störst i finporösa material?

Det största kapillära undertrycket/sugningen uppstår i små porer, därav blir stighöjden större.

20

Vad anger Darcy´s lag?

Beskriver hur ett fuktflöde genom ett material uppstår på grund av yttre vattentryck.

21

Hur sker transporten av vattenånga?

Genom fuktkonvektion eller diffusion.

22

Vad menas med fuktkonvektion? I vilka situationer kan detta ge problem?

Innebär att luften förflyttar sig och samtidigt för med sig innehåll av vattenånga. Fuktkonvektion kan ge problem då varm och fuktig luft transporteras till kalla delar av konstruktionen och sedan kondenserar.

23

Hur kan man bestämma ett materials ångpermeabilitet?

Ett materials ångpermeabilitet bestäms genom kvoten ångpermeabilitet för luft/materialets diffusionsmotståndsfaktor.

24

Vad menas med ett materials ånggenomgångsmotstånd?

Ånggenomgångsmotstånd beskriver hur mycket större vattenångans diffusionskoefficient är för luft, jämfört med ånggenomgångsmotståndet hos ett material. Z =tjockleken/ångpermeabiliteten.

25

Vad menas med ett materials kritiska fukttillstånd?

Hur högt det maximala fuktinnehållet får vara innan det blir risk för skador på materialet.

26

Ge exempel på två fuktkriterier för materialet trä.

Mögel: 70-85% RF

Röta: 75-95 % RF

27

27. nygjuten betong?

Betongens uttorkningstid är olika beroende på typen av betong, alltså hur mycket vatten som binds kemiskt respektive fysikaliskt i betongen samt porsystemets förmåga att transportera vatten. Dessutom beror uttorkningstiden även på temperatur och klimat.

28

En mycket fuktig stav av autoklaverad lättbetong stängs in i en plastfolie. Den ena änden hålls sedan vid en lägre temperatur än den andra. I vilken riktning sker fuktvandringen?

?