Laryngologi Flashcards Preview

ØNH > Laryngologi > Flashcards

Flashcards in Laryngologi Deck (50)
Loading flashcards...
1

Hvad er årsagen til pseudocroup (falsk strubehoste)?

Pseudocroup opstår i tilslutningen til en øvre luftvejsinfektion, typisk forkølelse forårsaget af parainfluenza virus type 1. Spredningen ad virus mod bronchierne medfører symptomgivende ødem af slimhinden i subglottis.

2

Beskriv de klassiske symptomer ved pseudocroup

Akut indtrædende og tiltagende søløvehoste og inspiratorisk stridor hos et i forvejen forkølet barn.
Symptomerne er domineret af tiltagende stridor med indtrækninger.
Barnet kan hurtigt blive akut respiratorisk påvirket og i udtalte tilfælde blive cyanotiske.

3

Hvilke fund vil man finde ved pseudocroup såfremt der foretages en fiberskopi?

Blegrød subglottisk hævelse med normale eller kun let irriterede stemmebånd.

4

Hvilke differentialdiagnoser må man overveje ved akut indsættende hoste og stridor hos et barn?

Pseudocroup
Fremmedlegeme
Epiglotitis
Akut laryngitis

5

Hvorledes behandles pseudocroup?

Kølig luft (ødemet mindskes langsomt)
Såfremt ovenstående ingen effekt har kræver tilstanden indlæggelse med behandling med steroidinjektion, adrenalininhalation og i sjældne tilfælde intubation.

6

Hvad er den hyppigste årsag til laryngitis acuta?

Akut (viral) rhinosinuitis

7

Hvilke symptomer giver laryngitis acuta anledning til?

Hæshed
Stemmetræthed (fonasteni)
Dyb stemme
Ømhed i halsen
Hoste
Som regel er laryngitten forudgået af forkølelse

8

Hvad er indentifikationerne for at pt. skal tilses af ØNH-specialist ved en akut laryngitis?

Vejrtrækningsbesvær
Symptomer > 14 dage

9

Hvad er ætiologien bag epilottitis acuta hos hhv. børn og voksne?

Børn: H. influenzae type B
Voksne: Streptokokker

10

Hvilke symptomer ses ved epiglottitis acuta?

Akut indsættende symptomer med
- febrilia
- synkebesvær
- stærke synkesmerter (pt. har svært ved at synke spyttet)
Truende inspiratorisk stridor kan udvikles på 6-12 timer

11

Hvorledes stilles diagnosen epiglottitis acuta?

Laryngoskopi med fund af en ødematøs epiglottis samt rødme og hævelse af aryregionerne

12

Hvorfor er podning ved epiglottitis acuta kontraindiceret?

Grundet risikoen for akut aflukning af luftvejen ved udløsning af larynxspasmer ved podningen

13

Hvorledes behandles epiglottitis acuta?

Ved mistanke om akut epiglottitis skal pt. med lægeledsaget transport til nærmeste skadestue.
Voksne skal indlægges på ITA i intubationsberedskab
Tilstanden behandles med relevant AB + steroid.
Alle børn skal intuberes

Ved fund af absces ved laryngoskopien foretages punktering af denne i GA

14

Definer laryngitis chronicae

Uspecifik inflammation i larynx uden eller med leukoplaki men uden celleforandringer som ved dysplasi eller carcinoma in situ

15

I hvilken alder debuterer laryngitis chronicae typisk og hvorfor?
Angiv hertil de udløsende årsager.

50 års alderen grundet de udløsende faktorer
Laryngitis chronicae skyldes tobak og alkohol og i mindre grad stemmemisbrug. Evt. refluks er medvirkende årsag (dette uafklaret)

16

Beskriv symptomerne på laryngitis chronicae

Langvarig hæshed, dybere stemme, fonasteni, hoste

17

Hvilke fund ses på laryngoskopi ved laryngitis chronicae?

Fortykket, uregelmæssig og evt. hyperæmisk slimhinde på stemmebåndene
Der kan ses leukoplakiske overfladelæsioner på slimhinden.
Ved infektiøs tilstand vil der ofte ses skorpedannelse.

18

Hvad er indikationerne for direkte laryngoskopi ved laryngitis chronicae?

Hæshed i 2-3 uger
Forandringer af stemmebånd set ved indirekte laryngoskopi

Laryngoskopien udføres i GA

19

Hvorledes behandles leukoplakiske processer ved kronisk laryngitis?

De reseceres væk med en tang og saks eller med laser og sendes til histologisk uns.

20

Hvad forstås ved sanergknuder?

Små ødematøse ødematøse eller fibrøse noduli på stemmelæberne, typisk beliggende på grænsen mellem den forreste og bagerste 2/3 af stemmelæberne.

Mikroskopisk ses atrofisk pladeepithel. Derudover dilaterede kar, blødning og fibrinudfældning.

21

Hvor er sangerknuder oftest placeret på stemmelæberne og hvorfor?

Midt på stemmelæberne da svingningsbelastningen er størst her

22

Hos hvilken patientgruppe ses sangerknuder oftest og hvorfor?

Unge drenge i børnehavealderen samt hos kvinder fra puberteten og op efter.
Skyldes overbelastning i af stemmen. Rammer ofte børn, da deres stemmelæber svinger med en højere frekvens end voksnes. Drenge er mere offensive i deres stemmebrug end piger.

23

Hvilke symptomer medfører sangerknuder?

Luftfyldt og overkomprimeret stemme.
Stemmestyrken er ikke reduceret, men de lyse toner vil mangle.

24

Hvorledes behandles sangerknuder?

Voksne:
- Ødematøse sangerknuder: Logopædisk behandling
- Fibrotiske sangerknuder: Resektion + logopædisk behandling

Børn:
Vejledning i stemmeføring

25

Hvad er prognosen for sangerknuder hos hhv. drenge og piger?

Prognosen hos børn afhænger af deres motivation.
Stemmelæberne hos drenge normaliseres i puberteten.
Piger har en vedvarende risiko på 50% for persisterende sangerknuder efter puberteten.

26

Hvad kaldes den tilstand, hvor der forekommer bilateral ødem af stemmelæberne?

Reinkes Ødem

27

Hvem får Reinkens ødem og hvad skyldes hævelsen?

Typisk kvinder i 40 års alderen
Rygning og stemmemisbrug er disponerende faktorer.
Tilstanden ses endvidere som led i hypothyreose

28

Hvilke symptomer ses ved Reinkes ødem?

Dyb stemme der nærmer sig mænds talefrekvens
Hæs stemme
Der kan tilkomme hoste
Ved meget store ødemer --> stridor

29

Hvad er behandlingen af Reinkes ødem?

Rygeophør
Små ødemer: Logopædi
Generende ødemer: fonomikrokirurgi i GA med incision af stemmelæberne og udsugning af ødemet + post.op. lægopædi

30

Hvad må mistænkes ved en asymmetrisk noduli på stemmelæberne?

Stemmelæbecyste
Sinus Morgagni-cyste
Stemmelæbepolyp
Kontaktgranulomer/ulcerationer
Tumor