Leçon 3 Flashcards Preview

Chinois (Walt) > Leçon 3 > Flashcards

Flashcards in Leçon 3 Deck (10):
0

Xué - to study

1

英语

Yīngyǔ - English

2

德语

Déyǔ - German

3

法语

Fǎyǔ - French

4

Duì - Ok

5

明天

Míngtiān - Tomorrow

6

Jiàn - to see

7

Qù - to go

8

邮局

Yoújú - post office

9

Jì - to post