Leçon 9 Flashcards Preview

Chinois (Walt) > Leçon 9 > Flashcards

Flashcards in Leçon 9 Deck (19):
0

下午

Xiàwǔ - Afternoon

1

上午

Shàngwǔ - Morning

2

图书馆

Túshūguǎn - Library

3

Yào - To Want

4

Huàn - To change

5

小姐

Xiǎojie - Miss

6

营业员

Yíngyèyuán - Shop employee

7

人民币

Rénmínbì

8

人民

Rénmín - people

9

Bǎi - 100

10

Qiān - 1000

11

Wàn - 10.000

12

美元

Měiyuán - US Dollar

13

日元

Rìyuán - Japanese Yen

14

欧元

Ōuyuán - Euro

15

Děng - To wait

16

一会儿

Yíhuìr - A little while

17

先生

Xiānsheng - Mr.

18

Shǔ - To count