Leçon 8 Flashcards Preview

Chinois (Walt) > Leçon 8 > Flashcards

Flashcards in Leçon 8 Deck (24):
0

Mǎi - to buy

1

水果

Shuǐguǒ - fruit

2

苹果

píngguǒ - apple

3

Jīn - Weight Unit

4

公斤

gōngjīn - kilogram

5

Guì - Expensive

6

Le - (modal particle)

7

Ba - particle at the end implying sb's advice.

8

Duō - Many, a lot of

9

Shǎo - few, a little

10

多少

Duōshao - How much/ How many

11

Kuài

12

Yuán

13

Jiǎo (0,1元)

14

Máo (0,1元)

15

Hái - also, in addition, still

16

别旳

Biéde - other

17

橘子

Júzi - Orange

18

怎么

Zěnme - How

19

Mài - to sell

20

liǎng - two

21

一共

Yígòng - altogether

22

Gěi - to give

23

Zhǎo - to give change