Lektion 1 Flashcards Preview

Externredovisning > Lektion 1 > Flashcards

Flashcards in Lektion 1 Deck (18):
1

syfte med externredovsining

underlag för beslut i ekonomiska frågor

2

nytta av huvudbok i externredovisning

årsredovisning

3

externredovsining=

företagets kommunikation med omvärlden och dess intressenter

4

ska finnas med i årsredovisning

förvaltningsberättelse
resultat och balansräkning
kassaflödesanalys för större företag
redovisningsprinciper
noter

5

förvaltningsberättelse

viktiga händelser under året
kommentar om föregående och kommande år
förslag till disposition av resultat

6

redovisningsprinciper vid årsredovisning

överskådlighet
god redovisningssed
helhet
rättvisande bild
väsentlighetsprincipen

7

tre aktörer som kollar på årsredovisning
-vilken nytta har de?

aktieägare-väga up informationsassymmetri
banker och långivare-utvärdera återbetalningsförmåga
skattemyndigheter-skattemässigt resultat

8

lagar och regler som styr årsredovisning

God redovisningssed
-normer och regler, rekommendationer
FAR:S samlingsvolym
-god redovisningssed, lagar, kompletterande normer, allmänna råd
Bokföringslagen
-löpande bokföring, årsredovisning, årsbokslut
Årsredovisningslagen
-krav för större företag

9

kriterier för att räknas som större företag

fler än 50 anställda
mer än 40 mkr i balansomslutning
mer än 80 mkr i omsättning

10

aktiebolagskraven

publikt bolag-aktiekapital 500 000
privat bolag - aktiekapital 50 000

11

aktörer i AB

Ägare-representerar företaget
Styrelse-ytterst ansvar och tar beslut. Avger årsredovisning.
Ledning-Ansvarig för löpande händelser i företaget. Skriver på årsredovisning.
Revisorer-granskar årsredovisning och skriver revisionsberättelse.

12

två slags likvidationer

frivillig
tvångslikvidation om halva aktiekapitalet är förbrukat

13

handelsbolag

juridisk person med en eller flera bolagsmän
enkla bolag

14

ekonomiska föreningar

medlemmarna äger företaget
styrelse med minst tre medlemmar

15

överordnade redovisningsprincipen

-grundläggande antaganden
-principer för mätning
-kvalitativa principer

16

grundläggande antaganden

fortlevnadsprincipen
bokföringsmässiga grunder

17

principer för mätning

försäktighetsprincipen
realisationsprincipen
matchningsprincipen
post för post principen

18

kvalitativa principer

begriplig info
tillförlitlig
relevant
väsentlig
mm