Lektion 2 Flashcards Preview

Externredovisning > Lektion 2 > Flashcards

Flashcards in Lektion 2 Deck (12):
1

tre steg för redovisning

1. transaktioner och omständigheter
2. hantering av redovisning
3. rapportering

2

syfte med reglering av redovisning

skydda företagets intressenter
för att få finansiering
jämföra företag

3

tre typer av reglering inom redovisning

statlig reglering via lagar
privat reglering via rekommendationer eller standarder
reglering via praxis

4

vem är bokföringsskyldig enligt BFL

juridiska personer utom ideella föreningar eller trossamfund

5

Hur avslutas bokföringen?

bokslut för små stiftelser som inte är offentlig.
årsredovisning för AB, ekonomisk förening, vissa HB och stora bolag. offentligt.

6

vilka regelverk används för noterade och onoterade bolag?

noterade:
RFR
IFRS
onoterade:
BFN (k-regeler)
FAR

7

FAR

kompletterande normgivare
tolkar årsredovisningslagen

8

RFR

kompletterande normgivare
hur IFRS ska implementeras

9

IFRS

principbaserat
rättvisande bild

10

BFN

utvecklas god redovisningssed

11

när används de olika k regelverken?

K1-enskilda näringsidkare och handelsbolag under 3 mkr i omsättning
k2-mindre företag/AB
k3-större företag/AB
k4-moderbolag i koncern i IFRS bolag

12

grundläggande principer K3

fortlevnad
konsekvent tillämpning
försiktighet
periodisering
individuell värdering
kvittning
kontinuitet
ekonomisk innebörd