Lektion 3 Flashcards Preview

Externredovisning > Lektion 3 > Flashcards

Flashcards in Lektion 3 Deck (13):
1

Hur definieras en tillgång?

kontrolleras av företaget
följd av inträffad händelse
förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar
-sannolikhet hög
-möjligt att värdera posten

2

vem bestämmer värdering av anläggningstillgångar?

ibland reglerade, ibland mer frihet till företaget

3

definition anläggningstillgång

används under längre tid
mer än en produktionscykel

4

hur kan anläggningstillgångar värderas?

med historiska värden
-anskaffningsvärde
-tillverkningsvärde
med aktuella värden
(verkligt värde)
-anskaffningsvärde på balansdagen
-tänkt försäljningsvärde

5

3 regler för avskrivning

-systematiskt över nyttjandeperiod
-5 år om osäker
-redovisas i resultaträkning

6

nedskrivningar

vid bestående värdenedgång
återföring om den går upp igen
i RR

7

när ska en tillgång skriver ner?

när det redovisade värdet överskrider återvininngsvärdet
(det högsta av verkligt värde eller nyttjandevärde)

8

hur bestämma nyttjandevärde?

nuvärdet av uppskattade framtida betalningar
beror på
diskonteringsfaktor
(räntefaktor)

9

uppskrivning.
vem får göra det?
vilka kriterier?

tillåtet bara i AB och ekonomiska föreningar
måste vara:
-tillförlitligt (mätbart)
-betstående (minst 10 år)
-väsentligt belopp (minst 20%)
I BR!!! EK ökar lika mycket.

10

exempel på immateriella anläggningstillgångar

patent
varumärke
hyresrätt
goodwill
balanserade utgifter
nyttjanderätter

11

definition immateriella tillgångar

icke monetär tillgång, utan fysisk substans
identifierbar
avskilja
uppkomma genom avtalsenliga rättigheter

12

aktiviteringsmodellen

aktiverar utgifter i utvecklingsfasen, inte forskningsfasen
delar upp det över åren
redovisas som intäkt och tillgång som skrivs av
I AB-till bundet kapital

13

kostnadsföringsmodellen

redovisar egen utveckling som en kostnad under en period