Lesson 1 Vocab Flashcards Preview

Chinese 1 > Lesson 1 Vocab > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Vocab Deck (31):
1

nǐn (you, honorific)

2

nǐ , you, singular

3

wǒ, I, me

4

tā, him

5

Tā, her

6

Men, turns I into we

7

xing, surname

8

nin gui xing?May I know your surname?

您贵姓?

9

jìao, call

10

shénme,what

什么

11

míng zi,name

名字

12

shì,be

13

nǐ shì nǎ guó rén?what nationality are you?

你是哪国人?

14

nǎ,which

15

guó,country

16

rén,person

17

xuéxí,learn/study

学习

18

hànyǔ,Chinese language

汉语

19

yīngyǔ,English language

英语

20

fǎyǔ,French language

法语

21

hǎo,good,fine,

22

yě,also too

23

dōu,all,both

24

bù,no,not

25

tā bù xúexí han yu,he does not study Chinese

他不学习汉语

26

ne,part

27

ma,part

28

yīngguó England

英国

29

fǎguó,France

法国

30

aodaliyaren,Australian

澳大利亚人

31

shuo,speak