lesson 4 vocab Flashcards Preview

Chinese 1 > lesson 4 vocab > Flashcards

Flashcards in lesson 4 vocab Deck (25):
1

zhè,this

2

zhègè,this one

这个

3

nà,that

4

nà gè,that one

那个

5

shū,book

6

bǐ,general name for pens

7

zhī,matching word for pens

8

zhī yǐ bǐ,one pen

支一笔

9

diánnao,computer

电脑

10

yíxiár,added on a verb as a request

一下儿

11

xiáng yíxiàr,think

想一下儿

12

lǐ,inside,in

13

jiā lǐ,inside the house

家里

14

wèntí,question,problem

问题

15

yí gè wéntì,one question

一个问题

16

méi wéntì,no problem

没问题

17

xíng,OK

18

Xíng, ok

19

dāngrán,of course,certainly

当然

20

dàgài,maybe,approximately

大概

21

háishi,used in questions,or,

还是

22

xièxiè,thank you

谢谢

23

bú kè qī,you are welcome

不客气

24

duìbeqǐ,i am sorry

对不起

25

méi guānxi,doesn't matter

没关系