lesson 6 vocabulary Flashcards Preview

Chinese 1 > lesson 6 vocabulary > Flashcards

Flashcards in lesson 6 vocabulary Deck (38):
1

qǐngwèn,excuse me?

请问

2

qǐng,please

3

wèn,ask

4

yǒu kòngr,be free

有空儿

5

kòngr,free time

空儿

6

shìhou,time (not used by itself)

时侯

7

shénme shíhou,what time,when

什么时侯

8

zhè (ge)shíhou,(at) this time

这(个)时侯

9

nà (ge)shíhou,at (that)time

那个时侯

10

xiàn zaì,now

现在

11

zǎo shang,early morning

早上

12

zhōng wǔ,noon

中午

13

diǎn,o'clock

14

sàn diǎn shì fēn,3:10

三点十分

15

diǎn zhōng,m。w o'clock

点钟

16

sàn diǎnzhōng,3 o'clock

三点钟

17

fēn,minute

18

kè,quarter,

19

bàn,number,half

20

yí dǐan bàn,1:30

一点半

21

chà,verb。lack

22

lǐang dǐan chà wǔ fēn,5 minutes until 2 o'clock

两点差五分

23

dìfang,noun,place

地方

24

zhè gè dìfang,this place

这个地方

25

shènmè dìfang?,what place?

什么地方?

26

xuéxiào,school,education institute

学校

27

mènkǒu,noun,doorway,Gateway

门口

28

huílai,verb,come back

回来

29

huíjiá,go home

回家

30

laí,come(to)

31

huǐ,be back,to come

32

dēng,wait(for)

33

tóngxué,classmate

同学

34

gēn。。。jiàn miàn,meet,

跟。。。见面

35

míng tían wǒ gēn tā jiàn miàn,i will meet him tomorrow

明天我跟他见面

36

zàijiàn,v。goodbye

再见

37

zaì,Again

38

weì,more polite Measure word for people