Lesson 10 Flashcards Preview

汉语 - Comprehensive - 1 > Lesson 10 > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Deck (26)
Loading flashcards...
1

有意思

yǒu yìsi

interesting

2

常常

chángcháng

frequently,usually

3

wǎn

late

4

商店

shāngdiàn

store,shop

5

售货员

shòuhuòyuán

shop assistant

6

中间

zhōngjiān

between,middle

7

左边

zuǒbian

left

8

huà

draw,paint

9

画儿

huàr

drawing,painting

10

右边

yòubian

right

11

中国

Zhōngguó

China

12

zhōu

week

13

照片

zhàopiàn

Photograph, picture

14

努力

nǔlì

try hard,work hard

18

shāngdiàn

商店

store,shop

19

shòuhuòyuán

售货员

sales clerk

20

wǎn
late

21

zhōngjiān

中间

between,middle

(word used for location)

22

yòubian

右边

right

23

nǔlì

努力

work hard,try hard

23

zuǒbian

左边

left

23

zhōuweek

24

huàpaint,draw

25

yǒu yìsi

有意思

interesting

26

zhàopiàn

照片

picture,photograph

26

chángcháng

常常

frequently,often