Lesson 16 Flashcards Preview

汉语 - Comprehensive - 1 > Lesson 16 > Flashcards

Flashcards in Lesson 16 Deck (48)
Loading flashcards...
1

fùxí

复习

review,revise

2

预习

yùxí

prepare lessons before class

3

yùxí

预习

prepare lessons before class

4

练习

liànxí

exercise,practice

5

liànxí

练习

exercise,practice

6

电脑

diànnǎo

computer

7

diànnǎo

电脑

computer

8

shàng

to be on (somewhere)

9

shàngto be on (somewhere)

10

wǎng

internet

11

wǎnginternet

12

新闻

xīnwén

news

13

xīnwén

新闻

news

14deliver,send out

15deliver,send out

16bar

17bar

18

平常

píngcháng

ordinary times

19

píngcháng

平常

ordinary times

20

tīng

listen,hear

21

tīnglisten,hear

22

音乐

yīnyuè

music

23

yīnyuè

音乐

music

24

起床

qǐ chuáng

get up,get out of bed

25

qǐ chuáng

起床

get up,get out of bed

26quarter (of an hour)

27quarter (of an hour)

28

早饭

zǎofàn

breakfast

29

zǎofàn

早饭

breakfast

30

经常

jīngcháng

frequently,constantly

31

jīngcháng

经常

frequently,constantly

32

chà

fall short of

33

chàfall short of

34

大概

dàgài

probably

35

dàgài

大概

probably

36

操场

cāochǎng

playground

37

cāochǎng

操场

playground

38

跑步

pǎobù

run,jog

39

pǎobù

跑步

run,jog

40

篮球

lánqiú

basketball

41

lánqiú

篮球

basketball

42

开始

kāishǐ

begin,start

43

kāishǐ

开始

begin,start

44

点钟

diǎnzhōng

o'clock

45

diǎnzhōng

点钟

o'clock

46

泰国

tàiguó

thailand

47

tàiquó

泰国

thailand

48

复习

fùxí

review,revise