Lesson14 汉字 > Eng+PinYin> Flashcards Preview

Summer Spoken Chinese Pre-Intermediate > Lesson14 汉字 > Eng+PinYin> > Flashcards

Flashcards in Lesson14 汉字 > Eng+PinYin> Deck (32)
Loading flashcards...
1

见识

jian4shi
experience; knowledge

2

至于

zhi4yu2
as for

3

具体

ju4ti3
concrete

4

风土人情

feng1tu3 ren2qing2
local conditions and customs

5

独特

du2te4
distinctive/ unique

6

一连串

yi4lian2chuan4
a chain of

7

数不清

shu3 bu qing1
beyond count

8

wei2
to surround

9

一辈子

yi2bei4zi
all one's life

10

季节

ji4jie2
season

11

盛产

sheng4chan3
to abound in

12

难忘

nan2 wang4
unforgettable

13

愿望

yuan4wang4
wish

14

终于

zhong1yu2
finally

15

实现

shi2xian4
to come true

16

专门

zhuan1men2
specially

17

短期

duan3qi1
short-term

18

联系

lian2xi4
to contact

19

pai4
to send

20

无法

wu2fa3
to be unable to

21

quan4
to advise

22

放弃

fang4qi4
to give up

23

山顶

shan1ding3
hilltop

24

一片

yi2 pian4
vast expanse

25

欣赏

xin1shang3
to appreciate

26

独自

du2zi4
by oneself

27

结伴

jie2 ban4
to go with other people

28

自在

zi4zai
free

29

men4
bored

30

人生地不熟

ren2 sheng1 di4 bu shu2
to be a stranger in a strange place