Leversjukdomar Flashcards Preview

Hepatologi > Leversjukdomar > Flashcards

Flashcards in Leversjukdomar Deck (30)
Loading flashcards...
1
Q

Vilka komplikationer kan ses vid levercirros? (2p)

A
 • Ascites
 • Blödande varicer
 • Levercancer
 • Njursvikt
 • Infektioner
 • Encefalopati
2
Q

Vad är den vanligaste orsaken till levercirros i västvärlden? (1p)

A

Alkoholleversjukdom

3
Q

Vilka olika kroniska leversjukdomar kan leda till cirros? (2p)

A

Cirros är slutstadiet av alla kroniska leversjukdomar, här ingår:

 • Alkoholleversjukdom
 • NAFLD
 • Hepatiter
 • Ärftliga metabola sjukdomar (hemokromatos, A1AT-brist, Wilsons sjukdom)
 • Autoimmuna leversjukdomar (AIH, PSC, PBC)
 • Kronisk leverstas (komplikation av högersidig hjärtsvikt)
 • Läkemedel (paracetamol, metotrexat, vitamin A)
4
Q

Vad är patogenesen för alkohol-fettlever? (2p)

A
 • NAD+ används för att bryta ner alkohol, och det skapas då istället NADH. Dom minskade nivåerna NAD+ gör att mindre beta-oxidation sker → fettlever
 • Alkohol ökar transport av lipider från tunntarmen till levern
 • Alkohol ökar upptag av fria fettsyror i levern
 • Alkohol ökar fettsyrasyntes

Summa kardemumma: minskad betaoxidation och ökad lipogenes

5
Q

Hur skadas levern av alkohol? (3p)

A
 • Alkohol ökar tarmpermeabiliteten → levern exponeras för större mängd endotoxiner
 • Alkohol ökar produktionen av proinflammatoriska cytokiner → inflammation → skada
 • Alkohol ökar den oxidation stressen vilket också skadar levern

Allt detta stimulerar stellatceller som leder till fibros i levern

Acetaldehyd binder även till lysinrester → proteiner bildas som kroppen ej känner igen → TC och BC aktiveras och attackerar → leverskada

6
Q

Definitionen av NAFLD? (2p)

A
 • Bevis för leversteatos, antigen genom bilddiagnostik eller histologi
 • Ingen annan förklaring till fettlevern
7
Q

Sekundära orsaker till leversteatos (fettlever? (3p)

A
 • Alkohol
 • Andra leversjukdomar (Wilsons, hepatit)
 • Läkemedel
 • Nutrition (svält)
 • Graviditet: höga nivåer östrogen ökar tarmpermeabiliteten → större transport av fett från tunntarm till lever. Detta försvinner efter graviditet
 • Hereditära orsaker
 • Övrigt: hypotyreos, hypopituitarism, celiaki
8
Q

Vad innebär NASH? (2p)

A

NASH är ett steg “värre” än NAFLD och innebär att man har steatos (fettlever) + balooning (svullnad) + lobulär inflammation

9
Q

Vad är den patofysiologiska mekanismen som förklarar uppkomsten av fettlever vid NAFLD? (3p)

A
 • Ökat glukos → CSC → mycket AcetylCoA → mycket FFA som bildar TAG (lipogenes)
 • Ökad lipolys i adipös vävnad genom HSL (som ej kan hämmas pga insulinresistens; o som också stimuleras av kortisol o katekolaminer) → mycket FFA som åker till levern och där bildar TAG genom lipogenes
 • Hyperinsulinemi (pga insulinresistens) + hyperglykemi sänker uttrycket av ApoB → nedsatt utsöndring av lipider från levern → fett-lagring i levern
10
Q

Patofysiologin bakom hemokromatos? (3p)

A

Transferrinreceptorn integreras med 2 andra receptorer (HFE o HJV) → hepcidin skapas.

Mutation i HFE är den vanligaste orsaken till hemokromatos → hepcidin skapas ej → ferroportin hämmar inte → för mycket järnupptag i tarm → inlagring av järn → skada då järn är reaktivt. Bildas syreradikaler när järn omvandlas från Fe2+ till Fe3+

11
Q

Vilken allel är viktig ur klinisk synpunkt vid A1AT-brist och varför? (2p)

A

Z-allelen

Z-varianten innebär att A1AT skapas men ej kan transporteras ut

12
Q

Hur ser diagnostiken ut för PBC? (2p)

A

⅔ ska vara uppfyllda

 • Leverprover med kolestatiskt mönster (dominerande stegring av ALP/GT)
 • AMA-antikroppar
 • Leverbiopsi med destruktion av gallgångar
13
Q

Hur fås gallgångsdestruktionen vid PBS? (3p)

A
14
Q

Vad är patogenesen för PSC? (4p)

A
15
Q

Vad beror caput medusae på? (1p)

A

Caput medusae ses vid portal hypertension och beror på vidgade vener runt naveln

16
Q

Vad är definitionen av levercirros? (1p)

A

Ombyggnad av leverparenkymet med regenerationsnoduli omgivna av fibros. Tillkommer även intrahepatiska vaskulära förändringar

17
Q

Vad är dom patofysiologiska mekanismerna bakom portal hypertension vid leversjukdom? (3p)

A
18
Q

Vad är dom patofysiologiska mekanismerna bakom ascites vid leversjukdom? (3p)

A
19
Q

Vad är skillnaden på exudat/transudat ascites? (1p)

A

Transudat = tunnflytande, få celler/proteiner

Exsudat = mycket celler/proteiner

Vätske albumin/blod albumin kvot >0.5 = exudat

20
Q

På vilka olika sätt kan man behandla ascites? (3p)

A
 • Ascites tappning - viktigt att ge i.v. albumin för att hålla kvar blodvolymen
 • Minska portals trycket genom att sätta in en stent i v. porta (kallas TIPS)
 • Spironolakton (aldosteronreceptorantagonist) och loop-diuretika
 • Behandla bakomliggande orsak
 • Levertransplantation
21
Q

Vad innebär hepatorenalt syndrom? (2p)

A

Pga vasodilatation I splanknikus kommer njurarna producera så mycket vasokonstrigerande ämnen → renal vasokonstriktion → nedsatt GFR = hepatorenalt syndrom

22
Q

Vad är förklaringen till uppkomsten av varicer vid leversjukdom och var brukar dessa bildar? (2p)

A

Vanligtvis är skillnaden i tryck mellan v. porta o v. hepatica <5mmHg (HPVG kallas denna tryckskillnad?), men när detta överstiger 10mmHg bildas kollateraler (varicer). Om trycket ökar till 12mmHg kommer varicern med stor sannolikhet rupturers.

Dessa har en tendens at bildas där cylinderepitel möter skivepitel, vilket endast finns på 2 ställen i GI-kanalen: esofagus/ventrikel-övergången och rektum/anus-övergången (vilket ger hemorrojder)

Dessa kan försvinna om man behandlar bakomliggande orsak

23
Q

Hur behandlar man esofagusvaricer (inte blödande sådana) (2p)

A

Det primära är att behandla den bakomliggande sjukdomen. Om detta inte går av någon anledning försöker man istället förebygga blödning, t.ex. genom betablockerare (ger bäst effekt). Man ökar dosen successivt till man får en pulsreduktion på 25%, dock inte under vissa värden

24
Q

Hur behandlar man blödande varicer? (2p)

A
 • Ge blod. Dock ej för mycket då det kan höja trycket ännu mer
 • Sklerosera varicerna (injicera ämne som fibrotiserar varicerna)
 • Ligera varicela (gummiband)
 • Man kan lägga in en stent så att man skapar en konstgjord förbindelse mellan portasystemet och cavasystemet o sänker på så sätt trycket (kallas TIPS)
25
Q

Vad är bästa undersökningen för att kolla ifall någon har esofagusvaricer? (1p)

A

Gastroskopi

26
Q

Beskriv dom patofysiologiska mekanismerna bakom lever-encefalopati (4p)

A
 • När vi bryter ner proteiner i tarmen till aminosyror kan bakterier använda dessa för att skapa ammoniak från urea (via ureas) (detta gäller gramnegativa anaeroba bakterier)
 • Våra enterocyter bryter ner glutamin till glutamat och ammoniak

Vanligtvis omvandlas ammoniak till urea i leverceller via ureacykeln men vid leversjukdom funkar detta inte.

Skelettmuskler kan omvandla glutamat o ammoniak till glutamin, men pga muskelatrofi som ses vid cirros funkar inte detta heller

 • Glutamin åker in i våra nervceller (främst gliaceller) o bildar ammoniak och glutamat. Den processen bildar syreradikaler som stör gliacellernas funktion → ATP-brist, svullnad, hjärnödem etc
27
Q

Behandling av leverencefalopati? (4p)

A
 • Stoppa gastrointestinala blödningar
 • Avlägsna blod från magsäck. Blod har proteiner som hamnar i tarmarna → aminosyror skapas → ammoniak o encefalopati (finns en slide om denna mekanism)
 • Behandla eventuella infektioner
 • Korrigera eventuell hypovolemi, elektrolytrubbningar och syra-bas-rubbningar
 • Snabbaste sättet att minska proteininnehåll och bakterieinnehåll i tarmen är att tömma tarmen, vilket kan göra via laxeringsmedel eller lavemang (sprutar in vätska i tarmen från arslet)
28
Q

Beskriv dom patofysiologiska mekanismer bakom fibrosbildningen i levern som ses vid levercirros? (5p)

A
 • Stellatcellerna står för fibrosbildningen
 • Kronisk leverskada → stellatceller omvandlas till myofibroblaster och får då nya egenskaper:
  • Svarar på tillväxtfaktorer och uppreglar receptorer för dessa
  • Syntetiserar kollagen
  • Får kontraktila egenskaper
  • Uttrycker kemotaxanter → drar till sig immunceller → förvärring av leverskada
 • Aktiverade stellatceller får minskad förmåga att gå i apoptos och får även ökad proliferationshastighet

Resultatet av detta är att stellatceller hamnar mellan hepatocyterna och sinusoiderna (mekaniskt hinder) → försämrat utbyte mellan dessa. Sinusoiderna kommer även vasokonstrigera → ännu sämre utbyte. Detta leder till stas som leder till mikrotromboser.

Mikrotromboser → lokal hypoxi → utsöndring av VEGF → nya kärl bildas, dock är dessa vanliga kapillärer och är således inte fenestrerade, så dom kan ej göra ett lika effektivt utbyte

29
Q

Med vilken undersökning kan man avgöra fibrosgrad och vad krävs för dom olika fibrosgraderna? (3p)

A

Fibrosgraden avgörs av histologi.

Fibrosbildningen är proportionell mot prognos; mer fibros = sämre prognos.

 • F0 = ingen fibros
 • F1 = fibros runt centralven eller portaområde
 • F2 = Fibrosen sprider sig ytterligare lite, får “septa”
 • F3 = överbryggande fibros från portaområdet till centralvenen
 • F4 = cirros. Hepatocyterna omringas av fibros överallt
30
Q

Vad är fibroscan och vad används det till, och hur funkar den? (3p)

A

Fibroscan är en ultraljudsapparat som skickar in vibrationsvågor och ser hur snabbt dessa studsar tillbaka. Högre värde = stelare lever = högre fibrosgrad. Den används alltså för att mäta fibrosgraden. Denna är inte Golden standard utan det är leverbiopsi med histologi.