Liang L9 Pt. 2 Flashcards Preview

Chinese > Liang L9 Pt. 2 > Flashcards

Flashcards in Liang L9 Pt. 2 Deck (34):
0

版图

Ban3tu2

National domain or territory

1

强国

Qiang2guo2

Powerful nation

2

第二次世界大战

Di4 er ci4 shi4jie4 da4 zhan4

ww2

3

战败

Zhan4bai4

To be defeated

4

Chao2

Towards

5

方向

Fang1xiang4

Direction

6

岛国

Dao3guo2

Island country

7

资源

Zi1yuan2

(Natural) resource

8

对外

Dui4wai4

External

9

贸易

Mao4yi4

Trade

10

几乎

Ji1hu1

Almost, close to

11

无路可走

Wu2lu4ke3zou3

To reach a dead end

12

一时半会儿

Yi4shi2ban4huir4

Short time, short while

13

进口

Jin4kou3

To import

14

最初

Zui4chu1

The very beginning

15

占有

Zhan4you3

To possess

16

市场

Shi4chang3

Market

17

日元

Ri4yuan2

Japanese Yen

18

升值

Sheng1zhi2

Rise (of value); appreciate

19

信用

Xin4yong4

Credit

20

彩色电视机

Cai3se4 dian4shi4ji1

The color television

21

Tai2

MW for (TV, computer)

22

Cun4

Inch

23

差价

Cha1jia4

Price difference

24

首选

Shou3xuan3

The first choice

25

距离

Ju4li2

Distance

26

不必

Bu2bi4

Not have to

27

修理

Xiu1li3

To fix/repair

28

微波炉

Wei1bo1lu2

Microwave oven

29

使

Shi3

To use

30

海峡

Hai3xia2

Strait

31

有朝一日

You3zhao1yi2ri4

Some day

32

国际

Guo2ji4

International

33

长足

Chang2zu2

Quite great (progress)