TOCC L3 Pt. 1 Flashcards Preview

Chinese > TOCC L3 Pt. 1 > Flashcards

Flashcards in TOCC L3 Pt. 1 Deck (33):
0

语言学

Yu3yan2xue2

Linguistics

1

读书

Du2shu1

Read, study

2

音乐

Yin1yue4

Music

3

久仰

Jiu3yang3

I've looked fwd to mtg you for a long time

4

早就

Zao3jiu4

Long time ago, long since

5

大致

Da4zhi1

General, generally

6

左右

Zuo3you4

About/ around

N

7

至多

Zhi4duo1

At the most

8

至少

Zhi4shao3

At least

9

理解

Li3jie3

Understand

10

解释

Jie3shi4

Explain, explanation

11

基本

Ji1ben3

Fundamental, fundamentally

12

相信

Xiang1xin4

Believe

13

材料

Cai2liao4

Material, data

14

讨论

Tao3 lun4

Discuss, discussions

15

理论

Li3lun4

Theory

16

应用

Ying4yong4

Apply, application

17

技巧

Ji4qiao3

Skill, technique

18

范围

Fan4wei2

Scope

19

英语

Ying1yu3

The English language

20

Bing4

Actually, definitely

21

更加

Geng4jia1

Even more

22

感觉

Gan3jue2

Feel, feeling

23

表达

Biao3da2

Express, convey

24

习惯

Xi2guan4

Habit, be used to

25

养成

Yang3cheng2

Form, cultivate

26

养成习惯

Yang3cheng2xi2guan4

Form habit

27

改掉

Gai3diao4

Change, remove, correct

28

文字

Wen2zi4

Written, language, script

29

方面

Fang1mian4

Aspect, side

30

语音

Yu3yin1

Sounds (as found in a language)

31

语法

Yu3fa3

Grammar

32

词汇

Ci2hui4

Vocabulary