TOCC L3 Pt. 2 Flashcards Preview

Chinese > TOCC L3 Pt. 2 > Flashcards

Flashcards in TOCC L3 Pt. 2 Deck (28):
0

诸位

Zhu1wei4

Ladies and gentlemen...

1

工具

Gong1ju4

Tool, instrument

2

传达

Chuan2da2

Transmit

3

人类

Ren2lei4

Mankind

4

Jiu3

A long time

5

管 N1 叫 N2

Guan3 N1 jiao4 N2

Call N1 as N2

6

一般来说

Yi4ban1lai2shuo1

Generally speaking

7

Ci2

Word, term

8

持续不断

Chi2xu4bu2duan4

Continuously

9

大致地说

Da4zhi4 deshuo1

Generally speaking

10

Bian4

Change

V

11

也就是说

Ye3jiu4shi4shuo1

That is to say, in other words

12

印度

Yin4du4

India

13

形式

Xing2shi4

Form

14

算是

Suan4shi4

Consider, count as

15

有系统

You3 xi4tong3

Systematic

16

系统

Xi4tong3

System, systematic

17

科学方法

Ke1xue2fang1fa3

Scientific method

18

并/并不

Bing4

Actually (not)

19

除非...要不然

Chu2fei1...yao4bu4ran2

Unless...otherwise

20

就是...也

Jiu4shi4...ye3...

Even if

21

训练

Xun4lian4

Train, training

22

等于

Deng3yu2

Be equal to

23

成绩

Cheng2ji4

Accomplished result

24

有成绩

You3cheng2ji4

Successful

25

一套

Yi2tao4

A set of

26

打破

Da3po4

Break

27

直接

Zhi2jie1

Directly, indirectly