Metaller ur ett Livscykelperspektiv Flashcards Preview

Hållbar Produktutveckling > Metaller ur ett Livscykelperspektiv > Flashcards

Flashcards in Metaller ur ett Livscykelperspektiv Deck (13):
1

Vad finns för problem med blandat skrot och metallföroreningar?

Legeringshalten måste kontrolleras!
Koppar och tenn förstör stål.
Järn förstör aluminium.
Bly, kadmium och kvicksilver är ofta oönskat i legeringar

2

Vad har Al för egenskaper?

Låg densitet
Hög specifik styrka
Hög specifik styvhet
God elektrisk förmåga
God värmeledning

Vanligaste grundämnet i jordskorpan

3

Varför är Al endast lämpligt till produkter som kan återvinnas

Framställning av primäraluminium kräver
mycket energi, mycket mindre energi krävs för återvinning.

4

Vad finns det för problem vid återvinning av Al?

Gjutlegeringar innehåller mycket Si => Blandat skrot kan endast användas i små mängder.
Al förorenas av Fe.

5

Vad har Koppar för egenskaper?

God elektrisk ledningsförmåga.
God värmeledning.
Lätt att forma.
Enkelt att återvinna.
Bakterier och andra organismer växer inte
på koppar.
Kan ge hög kopparhalt i dricksvatten.

6

Vad har Magnesium för egenskaper?

Låg densitet
Hög specifik styrka
Hög specifik styvhet
Kräver stor mängd energi för att tillverka
Bra gjutegenskaper

7

Hur utvinns Mg och var används det?

Finns stor mängd Mg i jordskorpan.
Utvinns ur malm och havsvatten.
Används i fordon, kapslingar.

8

Vad består mässing av och var är dess egenskaper?

Består av ca 60% Cu och 40% Zn. Pb kan tillsättas för skärbarhet.
Mässing har egenskaper som, bra skärbarhet och gjutegenskaper samt bättre hållfasthet än Cu.
Bör återvinnas.

9

Vad har stål för egenskaper som gör den så frekvent använd?

God tillgång i jordskorpan
Relativt låg miljöbelastning
Hög hållfasthet i förhållande till miljöbelastning

Korroderar dock och kräver oftast ytbehandling

10

Vilka legeringar består rostfritt stål av och vad är nackdelen med dessa?

Består av Cr, Ni och ev Mo.
Tillgång i jordskorpan är liten.
Legeringarna kan vara ohälsosamma och allergena i fri form.

11

Vad används zink till och vad har det för egenskaper?

Används till ytbeläggning av stål och gjutna komponenter. Förlänger stålprodukters livslängd.
Går att återvinna från förzinkade stålprodukter.
Förzinkning leder till minskad miljöpåverkan.
Ämnet är dock relativt sällsynt och bör därför återvinnas.

12

Hur beräknas CO2 fottprint?

Det är mängden CO2 som bildas vid produktion av 1kg metall.

Bildas dels vid produktion av energi och vid kemiska reaktioner vid reduktion av malm till metall.

13

Vad är embodied energy?

Energin som krävs för att producera 1kg av materialet.
För metaller är detta:
Energin som krävs för reduktionsreaktionen + transport, värmning, processer.