Polymera Material och Bioplaster Flashcards Preview

Hållbar Produktutveckling > Polymera Material och Bioplaster > Flashcards

Flashcards in Polymera Material och Bioplaster Deck (24):
1

Vilken sekvenser består produktlivscykeln av

- Råvaruutvinning
- Tillverkning av material
- Tillverkning av produkter
- Användning av produkter
- Återanvändning, återvinning och energiåtervinning
- Deponering

2

Vad framställs polymera material av?

90% råolja och naturgas.
(Undantag är främst naturgummi, regenererad cellulosa och vissa polyestrar)

3

Hur mycket råolja produceras varje år?

4.500 miljoner ton.

4

Hur mycket polymera material tillverkas och hur snabbt ökar tillverkningen?

360Mton, 5% ökning varje år.

5

Vad är plast?

Plast = Polymer + tillsatser.
Halten tillsatser ligger mellan 0,1-70%, vanligtvis <2%

6

Vissa tillsatser i plast är sämre för miljön än andra. Ge några exempel på begränsade eller förbjudna tillsatser!

Möjliga exempel:
Kadmium- och blybaserade samt vissa ftalater förbjudna enligt REACH 1907/2006
Blybaserade stabilisatorer och vissa mjukgörare förbjudna i PVC
Högaromatiska oljor i gummin förbjöds 2010 i Europa och Japan, 1 Mton/år
Flertalet bromerade brandhämmare förbjudna respektive ifrågasatta

7

Varför används polymera material?

- Låg densitet i kombination med hyffsade mekaniska egenskaper.
- Relativt fri utformning
- Rationella och energisnåla tillverkningsprocesser existerar.

8

Vad betyder kretsloppsanpassning?

Att utnyttja alla alternativen för hantering av restprodukter i så stor utsträckning som möjligt

9

Vad är förutsättningarna för återanvändning av plastprodukter?

- Återanvänd produkt är acceptabel
- Materialets beständighet, alltså beständighet vid aktuella förhållanden som solljus etc.

10

Hur sker återvinning av polymera material?

- Källsortering, insamling och grovsortering (exempelvis storskalig maskinell sortering)
- Fraktionering, finsortering, tvättning och torkning
- Justering av kvalitet med nya tillsatser (stabilisering och blandbarhet), förnyad smältbearbetning och granulering till pellets (granulat)

11

Vad finns det för problem med plaståtervinning?

- Pris
- Egenskaper särskilt återstående teknisk livslängd
- Processteknik

Notera: Enkelt för termoplaster, men nästintill omöjligt för gummin och härdplaster.

12

Vad beror egenskaper och användbarhet hos återvunna plaster huvudsakligen på?

- Halten föroreningar och främmande plaster.
- Åldringsstatus, främst kedjelängd och tvärbindning
- Innehåll av förbjudna tillsatser som inte får ingå i öppna kretslopp.

13

Det finns tre klasser som man vanligtvis delar in återsamlade plaster i öppna kretslopp i. Vilka är dessa?

Sorterad produktionsspill. (Bäst kvalitet)
Sorterade uttjänta produkter.
Blandade uttjänta plastprodukter. (Sämst kvalitet)

14

Vad är kemisk återvinning?

Kemisk återvinning innebär sönderdelning av polymerer till basråvara genom hydrolys eller pyrolys. Detta används på produkter som är:
- Icke demonterbara
- Förorenade
- Har lågt restvärde.

15

Vad är för och nackdelar med energiåtervinning av polymera material?

+ Högt energiinnehåll.
+ Volym till deponering minskar
- Höga kapitalkostnader
- Restprodukter behöver begränsas med bästa tillgängliga teknik.

16

Vad är biokompositer?

Minst en av komponenterna består av förnyelsebart material.

17

Vad är bioplast?

Ett polymert material som i någon mån är biobaserad eller bionedbrytbar, kan också vara båda.

18

Vad är bionedbrytning?

Sker vid inverkan av bakterier och svampar, via enzymatiskt katalyserad hydrolys.
Vanligen samverkande nedbrytningsförlopp är:
Hydrolys (vatten)
Termooxidation (termisk aktiverad inverkan av syre)
Fotooxidation (Ljus, främst UV)

19

Nämn några saker bioplaster används till.

Bioplaster används, bland annat, till förpackningar, teknik applikationer, flaskor och konsumentprodukter.

20

Vilka är de vanligaste förekommande bioplasterna?

Bio-PET30
BIO-PE
PLA
Biodegradable polyesters
Biodegradable starch blends
Cellulosaplaster

21

Vad är bio-PE:s huvudsakliga egenskap?

Har samma egenskaper som motsvarande syntetiska
varianter, dock dyrare!
(Används i bland annat flaskor och matpåsar. )

22

Vad är Stärkelsebaserade plasters huvudsakliga egenskap?

+ Antistatisk, god barriär mot O2 och CO2
(torrt)
+ God vidhäftning till papper, snabb nedbrytning i
fuktigt tillstånd
- Betydande fuktupptagning från omgivningen
- Lågt och fuktberoende Tg, från ca 70 °C i torrt
tillstånd till ca 25 i över 70 % relativ fuktighet
- Spröd under Tg, stor krympning över Tg

23

Vad är PLA:s huvudsakliga egenskap?

+ Välkända egenskaper
- Högt pris
- Svårbearbetad
- Tg ca 60 grader
(Används bland annat i förpackningar.)

24

Cellulosaplaster var bland de första polymererna i större användning. Var är detta materials egenskaper?

+ Styvt, starkt, spröd, hög glans, optiskt klar
+ Goda barriäregenskaper mot O2 och CO2
+ Antistatisk
- Tar upp vatten från omgivande fuktighet
- Svårbearbetad, mjukgöring nödvändigt annars temisk nedbrytning.
(Används bland annat i glasögonbågar.)