Metoder för Miljöanpassning Flashcards Preview

Hållbar Produktutveckling > Metoder för Miljöanpassning > Flashcards

Flashcards in Metoder för Miljöanpassning Deck (19):
1

Vilka är de huvudsakliga miljöeffektskategorierna?

Ozonskiktsförtunning
Marknära ozon
Förbrukning av resurser
Växthuseffekt, global uppvärmning
Miljögifter, giftutsläpp
Buller, partiklar
Övergödning
Försurning
Avfall som deponeras

2

Vad innehåller en förenklad LCA?

Definition - enklare frågor, snävare systemgränser och enklare processträd

Kombinerad inventering och miljöpåverkansbedömning - Flöden av resurser omräknas med generella data.
Miljöbelastningar sammanställs i en enhet, vanligtvis till energi- eller CO2-ekvivalens. Holistisken går förlorad!

Tolkning - diskussionsmässig tolkning av resultat.

3

Vilka är de förekommande benämningarna för förenklad LCA och hur skiljer sig denna från en fullständig LCA?

Förenklad LCA, Simplyfied LCA, Streamlined LCA och Screening LCA.
Generell data används för primära flöden. Miljöeffektbedömningen är förenklad och sammanställs till ett mått, t ex CO2. Den holistiska tolkningen förloras.

4

Var och varför används förenklad LCA?

En förenklad LCA underlättar för ingenjörer att använda livscykelperspektiv. LCA kartlägger betydande miljöbelastningar och jämför produkter eller tjänster. Används internt vid t ex produktutveckling.

5

Vad är en funktionell enhet?

En sorts normering till vad produkten gör. Baseras i allmänhet på nytta, nyttjandetid, mängd och kvalitet. Förenklar jämförelse mellan produkter med olika prestanda.

6

Vad innehåller steg 1 i en LCA?

Definiton av mål och omfattning.
- Syftet med studien.
- Vilka specifika frågor skall besvaras.
- Motiverat val av systemgränser och processträd.
- Funktionell enhet.

7

Steg 2 i en LCA kallas för inventeringsanalys. Vad består denna av?

Analys av data som finns om resurser och utsläpp kring de olika livscykelfaserna. Detta kan sammanfattas som:
- Processer från råmaterial till och med produktion.
- Under och efter avsedd användning per funktionell enhet.
- Fullständiga listor och summering av förbrukade resurser och emitterade ämnen (= Ekoprofil).

8

Vad är en ekoprofil?

Fullständiga listor och summering av förbrukade resurser och emitterade ämnen.

9

Miljöpåverkansbedömning är det tredje steget i LCA:n. Vad innehåller denna del?

Bedömning av ekologiska effekter av sammanställda utsläpp och förbrukningar avseende de miljöeffektkategorier som ingår i studien. Data tas från ekoprofilen.

10

Vad är det fjärde och sista steget i en LCA?

Tolkning av miljöeffekter med avseende på målsättningen.
- Vilka är de dominerande miljöeffekterna och vad kan förbättras?
- Kritisk diskussion om använda metoder och data.
- Kritisk diskussion om resultatens signifikans.
Felmarginal ligger allmänt på 5-50%, normalt 10-20%.
- Hur är relevansen hos framkomna resultat m. a. p. målsättning.
Holistiska effekter. Även om enskilda emissionerär låga kan summan av alla emissioner över lång tid överskrida miljöns kapacitet att absorbera.
Tolkning av jämförelser mellan olika miljöeffektkategorier kan behövas.

11

Vad är en holistiskt effekt?

Även om enskilda emissioner är låga kan summan
av alla emissioner över längre tid överskrida miljöns kapacitet att absorbera, därmed risk för skadlig ackumulation

12

Vad är det man särskilt skall tänka på vid genomförande av en LCA?

Studier kan vinklas till fördel för särskilda mål och syften. Grövre vinklingar motverkas dock av internationell standard.
Datainsamling är oftast mycket resurskrävande.
Beaktar sällan alla miljöeffektkategorier, utan istället några utvalda.

13

Varför används fullständig LCA?

- Generellt bästa metoden att kvatifiera miljöbelastning under en livscykel.
-Extern kommunikation bör baseras på en fullständig LCA.
- Marknadskommunikation får, enligt lag, ej baseras på förenklad LCA.

14

Vad gör ekostrategihjulet och när i arbetsprocessen används den?

Ekostrategihjulet används typiskt efter en LCA. Den miljöanpassar produktutvecklingen genom att:
-Optimera funktionen.
- Minska påverkan under användning.
- Minska mängden material.
- Välja rätt material.
- Optimera livslängden.
- Optimera produktionen.
- Optimera resthanteringen.
- Optimera distributionen.

15

Vad är livscykeltänk?

Person- och situationsberoende bedömning av relativa förändringar.

16

Det finns en hel del miljökrav i kravspecifikationen. Hur skall dessa tas fram?

- Krav skall ställas från ett miljömässigt helhetsperspektiv.
- Integreras med andra krav i kravspecifikationen.
- Prioriteras, även sekundära krav anges i specifikationen.
- Utgå från kunders och andra intressenters önskemål.
- Tas fram genom kreativ analys, funktionell enhet underbyggs.
- Formuleras att inte begränsa kreativitet.
- Konkreta och mätbara.
-Utformas som krav, begränsningar eller önskemål.
- Avse såväl egna som inköpta komponenter.

17

Vad är en demonteringsanalys?

Bedömer hur enkel/svår en produkt är att demontera och hur detta går att förbättra.
Man bör för varje komponent notera:
- Materialslag
- Vikt
- Klass för resthantering
- Använda verktyg för demontering
- Åtkomlighet för demontering
- Identifiering. T ex hur lätt demontering utan instruktion sker.
- Sammanfogning, typer och antal.
- Uppbyggnad i stort.

18

Varför är elektronik så viktigt att tänka på vid miljöanpassning?

- Elektronikskrot är det snabbast växande enskilda andelen avfall.
- Väntat att fortsätta öka i framtiden.
- Regleras av lagstiftning.

19

Hur ser checklistan för elektronikskrot ut?

- Optimera funktion.
- Minimera energiförbrukning under drift.
- Minimera materialåtgång.
- Välja rätt material.
- Optimera livslängd.
- Optimera transporter.
-Optimera tillverkningen.
Miljödeklarera.