Na gruzach Wielkiej Wojny Flashcards Preview

Historia > Na gruzach Wielkiej Wojny > Flashcards

Flashcards in Na gruzach Wielkiej Wojny Deck (15):
1

Liga Narodów

miała na celu utrzymanie pokoju i współpracy na świecie, lecz zrobienie czegoś złego nie groziło konsekwencjami, dlatego ta organizacja nie była zbyt pomocna; siedziba w Genewie

2

sufrażystki

kobiety walczące o swoje prawa; podczas wojny to one zajmowały się zawodami, kiedy mężczyźni walczyli, dlatego uznały, że należą im się prawa

3

plebiscyty

głosowanie ludności zamieszkującej jakiś teren w dotyczącej jej sprawie

4

izolacjonizm

nie ingerowanie się państwa w sprawy europejskie i zachowanie neutralności wobec wszystkich sporów

5

socjaldemokracja

ruch polityczny, zmierzający do przebudowy ustroju społecznego w wyniku stopniowych reform, nie zaś rewolucji proletariackiej

6

Republika Weimarska

potoczna nazwa państwa niemieckiego z lat 1919-1933, pochodząca od miasta Weimar

7

stronnictwo proaustriackie

obawiające się Rosji, liczyło na pomoc państw centralnych, głównie Austro-Węgier; na jego czele stanął Józef Piłsudski

8

stronnictwo prorosyjskie

nieufne państwom centralnym (zwłaszcza Austro-Węgier), nie obawiali się Rosji, liczyli na jej pomoc; dowódcą był Roman Dmowski

9

traktat wersalski

dokument wprowadzający pokój i ustalający nowe granice w Europie (system, porządek wersalski)

10

reparacje

odszkodowania wojenne

11

bolszewicy

nazwa ugrupowania rosyjskiego (bolszinstwo) - większość, radykalni rewolucjoniści, popierający dyktaturę proletariatu; Włodzimierz Lenin na czele

12

mienszewicy

ugrupowanie rewolucyjne w Rosji (mienszinstwo) - mniejszość, stanowili mniejszą siłę wśród rosyjskich komunistów

13

Mały Traktat Wersalski

zobowiązywała do ochrony praw mniejszości narodowych zamieszkujących dane terytoria, niektóre państwa były zmuszane do podpisania tego traktatu, w tym Polska

14

Wolne Miasto Gdańsk

od 1920 do 1939

15

Jędrzej Moraczewski

premier pierwszego centralnego rządu, podporządkowane im zostały tereny dawnego Królestwa Polskiego i Galicja