Neuro 5 Flashcards Preview

Pathology > Neuro 5 > Flashcards

Flashcards in Neuro 5 Deck (33)
1

Pilocytic Astrocytoma (child)

2

Pilocytic Astrocytoma (child)

3

Pilocytic Astrocytoma (child)

4

Glioblastoma (adult)

5

Glioblastoma (adult)

6

Glioblastoma (adult)

7

Glioblastoma (adult)

8

Oligodendroglioma (adult)

9

Oligodendroglioma (adult)

10

Oligodendroglioma (adult)

11

Ependymoma (child)

12

Ependymoma (child)

13

Ependymoma (child)

14

Medulloblastoma (child)

15

Medulloblastoma (child)

16

Medulloblastoma (child)

17

Meningioma (adult)

18

Meningioma (adult)

19

Meningioma (adult)

20

Schwannoma (adult)

21

Schwannoma (adult)

22

Schwannoma (adult)

23

Schwannoma (adult)

24

Hemangioblastoma (adult)

25

Hemangioblastoma (adult)

26

Primary CNS Lymphoma

27

Primary CNS Lymphoma

28

Metastatic Tumors

29

Metastatic Carcinoma

30

Metastatic Carcinoma

31

Metastatic Adenocarcinoma

32

Metastatic Melanoma

33

Metastatic Melanoma