Normalfloran Flashcards Preview

Bakterier och Virus > Normalfloran > Flashcards

Flashcards in Normalfloran Deck (38):
1

Vad är källan till infektioner?

1. Endogen smitta- patienternas normalflora
2. Exogen smitta (luft 5%, instrument 10%)
3. En annan patient/personal- korsinfektion

2

Nämn några vanliga typer av infektioner...

Postoperativa sår, pneumoni, intravenösa katetrar, urin katetrar.

3

Hur fungerar normalfloran, vad är det som ingår?

De samhälle av mikroorganismer som lever i eller på vår kropp. Både patogena och icke patogena bakterier mm.
Skilja på kolonisering och infektion.

4

Vad delas den ordinära mikrofloran in i?

Den delas in i två olika grupper, resident och transient population. Olika bakterier återfinns i olika lokaler.
T.ex: Grampositiva bakterier är bättre på att överleva på torra ytor i förhållande till gram negativa bakterier.

5

Vart hittar man mest bakterier?

Ju längre ner i tunntarmen man kommer desto syrefattigare och därmed mer bakterier.

6

Vad skiljer bakteriefria djur och djur med normalflora ?

- Tarmens utseende och funktion (motorik)
- Immunsystemets funktion
- Metabolism
-Beteende

7

Nämn några positiva och negativa effekter av normalfloran...

Positiva effekter: Skydd mot farliga mikrober, immunologisk stimulans.
Negativa effekter: Inflammation, infektioner, antibiotikaresistens.
Ämnesomsättning och nervsystem ligger både på de negativa och positiva sidorna.

8

Vad har inflammation för effekter ?

Har påverkan på ämnesomsättning och beteende. En inflammation ger effekter som, vidgade blodkärl, läckage av blodplasma, utträde av celler från blodet.
Syftet är att döda mikroorganismer.

9

Vad ger det för systemeffekter av inflammation ?

1. Feber
2. aptitlöshet, trötthet
3. Produktion av kortisol
4. Akutfasreaktion.
5. Förändrad ämnesomsättning- förhöjt blodsocker, nedbrytning av muskelmassan.

10

Vad startar en inflammation ?

Det startas av mikrobiella strukturer (larmsignaler)
- cellväggskomponenterna: bakterier, svampar
- genetiskt material: virus

11

Vad innebär att ha en kateter?

Näringslösning (dropp)
Intravenösa läkemedel
Provtagning
- sätts oftast på patienter som är mycket sjuka och legat inne på sjukhus länge.

12

Vad är det för infektioner som är hyfsat vanliga ?

Hjärnan: Bihåleinflammation och öron inflammation.
Buken: Tarmarna innehåller mycket bakterier både bra och dåliga.
Urinledare: Bakterier kan gå från urinledarna till njurarna och orsaka svåra infektioner.
Sepsis: När det tar sig ut i blodet.

13

När övergår kolonisering i infektion?

- När bakterier/svampen tar sig in på normalt sterila områden t.ex bihålor, mellanöra mm.
- När bakterier blir fler än normalt
- När bakterierna blir mer aggressiva än normalt.

14

Vad gör bakterien Clostridium difficile?

Det är en normalflora bakterie som orsakar infektion när det blir för många.

15

Vad finns det för antibiotika resistens i tarmfloran?

Normalfloran kan utgöra en miljö där resistensgener kan överföras mellan bakterier.
Normalfloran kan innehålla bakterier med förvärvade resistens mot antibiotika.

16

Vanligaste bakterierna i huden...

- Huden: Mer bakterier runt armhåla, ljumske och mellan tår. Minder bakterier på torra ytor som armar och ben. Domineras av gram+ kocker och korynebakterier.

-

17

Vanligaste bakterierna i ögat...

- Ögat: Litet antal bakterier. Staphylococcus epidermidis, coryneformer dominerar som bakterier. Tårar kommer från baktericidal substans inkluderande lysozym.

18

Vanligaste bakterierna i övre- och nedre luftvägar...

Näsborrarna: Staphylococcus epidermidis, staphylococcus aureus.
Pharynx: Streptococcus pneumoniae

19

Vanligaste bakterierna i örat...

Streptokocker, jästsvamp, stafylokocker och corynebakterier.

20

Vanligaste bakterierna i munnen …

Munnen: Streptococcus, neisseria, actinomyces bland annat.
På tänderna: Strep. parasangius och s. mutans, Veionella, Actinomyces.

21

Vanligaste bakterierna i mag- och tarmkanalen...

-Magsäcken: :nästan inga baktierier,  ~50% Helicobacter  pylori. Lite streptokocker, stafylokocker och  laktobaciller.
- Tunntarmen: stafylokocker, enterokocker, streptokocker och  laktobacille. Många arter som även återfinns i munnen och svalget

22

Vanligaste bakterierna i tjocktarmen …

Mer  stavar och domineras av anaerober • Enterobakterier(tex.E. coli, Klebsiella, Proteus),  enterokocker, lactobaciller, bifidobakterier,  clostridier,Bacteriodesetc.
Patogener: E. coli (andra enterobakterier),  enterokocker, vissaBacteriodes, clostridier och  jästsvamp

23

Vanligaste bakterierna i urinvägarna...

Urin är sterilt
Urinrör: Staphylococcus epidermidis, enterococcus faecalis osv. Finns mycket av tarmbakterier i området.

24

Vanligaste bakterierna runt vagina...

Efterfödseln: corynebakterier, stafylokocker,  streptokocker, E. coli,ochlaktobaciller(tex Lactobacillusiners, L. crisppatus, L. gasseri, L. jensenii
• Reproduktivålder: laktobacillerdominerar– producerar mjölksyra från glykogen. 
• Streptococcus, Leptotrichia, Atopbium–lågtpH
• Kan även ha Prevotella, Anaerococcus, Gardnerella högre pH
(vill helst att det surt då de annars är risk för att svampar bildas)

25

Vad innebär kolonisering?

Inom medicin betyder det att bakterier får fäste och växer på en ny plats. Kolonisation kan vara önskade eller oönskade.

26

Vad innebär ordet infektion?

Är ett tillstånd som uppkommer när en mikroorganism eller ett virus invaderar en annan organism. Tillståndet behöver inte leda till sjukdom med i dagligt tal används ordet infektion synonymt medinfektionssjukdomar.

27

Hur startar en inflammation?

När ett smittoämne passerar kroppens första skyddsnivå som finns i huden och in slemhinnor reagerar kroppens övriga försvarssystem och en inflammation startar.

28

Vilka är dem viktigaste bakterierna ur normalfloran?

S. aureus (G+ kock)
Grupp A streptokocker (G+ kock) Grupp C och G streptokocker (G+ kock)
Enterokocker (G+ kock) E. coli (G‐stav)

Övriga enterobacteriaceae (G‐stav), Pseudomonas (G‐stav), Bacteroides(G‐stav)
Clostridium perfringens och Clostridium difficile (G+ stav)

29

Vad är staphylococcus aureus för bakterie ?

En gram + kock som oftast formar klasar. Fakultativ anaerob.
Vanligt förekommande i normalfloran. Vanlig vid sårinfektion.
Många producerar enterotoxiner, vanlig orsak till matförgiftning.

30

Vad är streptokocker för något?

Streptokocker växer i kedjor, vilket beror på bakteriernas delning i ett plan. Streptokocker producerar hemolysiner.
- Grupp A streptokocker,(S. pyogenes) Det är klassiska humanpatogener. De kan bland annat orsaka faryngit och scharlakansfeber.
-Grupp D, (Enterococcus) De finns normalt i tarmen hos varmblodiga djur och människor. Men de är patogena i urinvägar och kan orsaka sepsis.
- Grupp H, (S. sanguis)Det finns normalt i munhålan men kan orsaka subakut endokardit.
- Pneumokocker, (S. pneumoniae) dessa orsakar bland annat, pneumoni och mellanöroninflammation.

31

Vad är en Escherishia coli för något?

Det är en gram - stav, fakulativt anaerob.
Har ofta flageller och olika adhesiner, kan ha kapsel.

32

Vad är en Pseudomonas aeruginosa för något?

Gram - fakultativ anaerob. Kan överleva i många olika miljöer.
Starkt förknippad med grönaktig, metalliskt, utseende på odlingsplattor men även med var färg.
UVI-risk stor vid kateter, lätt att bilda biofilm Förmåga att hämma inflammation i sår – undvika immunförsvaret

33

Vad är virulens?

Är en mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd. Detta varierar mellan olika mikroorganismer. Ofta varierar det mellan kloner inom samma art.
Virulens kan påverka av förmågan att bilda hastighet, egenskaper hos enzym osv.

34

Vad är viktigt att veta mellan virus och vårat försvar ?

Att det måste vara en perfekt balans däremellan. Inget ska överstiga den andre.

35

Hur ser indelningen av bakterier ut efter virulens?

1. Primärpatogen: Mikroorganism som kan förekomma vid infektion utan synlig eller med ringa initial vävnadsskada hos en i övrigt frisk individ, ofta som ensam art.
2. Sekundärpatogen: Mikroorganism som kan förekomma vid infektion med mer utbredda vävnadsskador, med närvaro av främmande kropp eller vid måttlig immundefekt (t.ex. diabetes mellitus), ofta tillsammans med andra mikroorganismer.
3. Föga patogen: Mikroorganism som kan förekomma vid infektion som ensam art eller tillsammans med andra arter i regel endast vid mycket utbredda vävnadsskador, låg syretension, svår lever-, eller njursvikt, eller hos gravt immundefekta individer, t.ex. AIDS, neutropeni < 0,5 x 109/L.

36

Vad finns det för mekanismer för att undvika immunförsvaret?

Adhesion
Undvika fagocytos
Toxiner
Kamp om näringsämnen
Invasivitet
Enzymer (Kinaser, koagulas, hemolysin, kollagenas)

37

Vad är toxiner ?

Giftiga substanser, toxin är den vanligaste orsaken till sjukdom. Finns 220 kända bakterietoxin.
Toxemia - i blodbanan.

38

Vad gör exo- och endotoxiner ?

- Endotoxiner: LPS, Lipopolysackarid, ytstruktur på Gramnegativa bakterier som immunförsvaret reagerar på.
- Exotoxiner: 1. Cytotoxiner • Dödar celler, tex shigella och vibrio
2. Neurotoxiner • Stör nervinpulser • Clostridium botulinum • Clostridium tetani
3. Enterotoxiner • Påverkar celler i tex tarmen