Virus Flashcards Preview

Bakterier och Virus > Virus > Flashcards

Flashcards in Virus Deck (28):
1

När upptäcks virus på riktigt och av vem?

Dimitrji Ivanovskij "upptäcker" virus 1892

2

Hur upptäcker man hur virus funkar ? och när?

Martinus Beijerinck upptäcker 1899 att virus är beroende av celler för att reproducera sig. Senare upptäcker man att virus är orsaken till många kända sjukdomar.
- Det krävdes framförallt fungerande cellodling för att kunna odla fram virus.

3

När ökades förståelsen för virus?

Det var när elektronmikroskopet uppfanns som förståelsen för virus ökad.

4

Vad är virus för något?

Det är den minsta biologiska enheten som kan infektera levande organismer. Virus kan inte förflytta sig på egen kraft och dess sprid ofta genom kroppsvätskor och avföring, direkt kontakt med smittokälla eller via luften i aerosoler. Virus överlever lätt då dessa inte är levande partiklar och tål miljöer både i och utanför kroppen mycket bra.

5

Vad har virus för egenskaper?

- Extremt små, 10-300nM i storlek. Virus växer inte i storlek.
- Virus lever inte.
- Ingen delning, utan replikation i värdcellen.
- Ingen egen produktion av energi eller proteiner.
- Kan ej behandlas av antibiotika.

6

Vad består ett virus utav?

- Virion: en hel viruspartikel.
- Nukleinsyra: DNA/RNA
- Kapsid: symmetrisk proteinlager runt genomet
- Nukleokapsid: Kapsid+Nukleinsyra
- Hölje: Lipidmembran med proteiner
- Virala glykoproteiner/spikes: virusproteiner med eller utan glykaner i höljet.
- Tegument: Mellan hölje och kapsid

7

Hur fungerar arvsmassan i ett virus ?

Det är antigen DNA eller RNA kan aldrig vara båda. Kan antigen vara enkel- eller dubbelsträngad. Det kodar för proteinenheter (Byggstenar för virus) och enzym (verktyg)

8

Vilka typer av virusgenom finns det?

Inom DNA finns det två; enkelsträngad (ss) och dubbelsträngad (ds)
Inom RNA finns det desto fler; enkelsträngad, (+) - mRNA kopia, (-) - inverterat mRNA, dubbelsträngad, segmenterad, ? (den sista)

9

Hur är en kapsid uppbyggd?

En kapsid är uppbygg av kapsomer. Kapsomer är i sin tur uppbyggda av små proteinmolekyler (protomer).
Kapsider kan genom detta bygga två olika former, helikal och ikosahedral.

10

Hur fungerar helikal symmetrin?

Längden av kapsiden styrs av längden av genomet (DNA/RNA) inom helikal symmetrin.
Helikala kapsider i humana virus snurras upp i en helix

11

Hur ser ikosahedral (kubisk symmetri) ut?

Ungefär som en fotboll.

12

Hur fungerar kapsiden/ icke höljebärande virus?

De är uppbyggda av proteiner, kapsomerer. Har en tålig struktur.
Icke höljebärande virus är mycket tåliga mot uttorkning, syra detergenter osv. Icke höljebärande virus vanligtvis fekal-oral smitta.

13

Hur får ett virus ett hölje runt sig?

Virushölje, lipidmembran från cell. Höljet tas från cellulära membran och omger kapsidstrukturen. Höljet har inga cellulära protein från värdcellen.

14

Hur fungerar ett virus med hölje?

Höljet tål inte uttorkning, ett intakt hölje är viktigt för viruscell-interaktioner och därmed infektion. Känsligt för fettlösande ämnen och de klarar inte gastrointestinal miljö.
Sprids ofta genom via droppsmitta, kroppsvätskor blodtranfusion.
Virushölje är ofta glykosylerade med kolhydrataggregat. Dessa binder till värde cellen.

15

vad är matrixprotein?

Täcker insidan av höljet. Underlättar uppbyggnad av nukleokapsiden och stabiliserar höljet.

16

Vad behövs enzymer till?

Behövs för att viruset ska kunna använda sig av cellens replikationsmaskineri. Till exempel polymeras.

17

Vad gör bakteriofag?

Ett virus som infekterar bakterier

18

Vilka är faserna i virus replikation?

1. Inbindning
2. Penetration
3. Avklädning
4. Genexpression
5. Syntes
6. Sammanfogning
7. Frigörelse
8. Mognad

19

Hur sker klassificering av virus?

Familj, underfamilj, genus och typ (virus)

20

Hur behandlar man virus infektion?

I många fall finns det ingen behandling. Vaccination finns i förbyggande syfte.
Finns antivirala läkemedel.
Annars får kroppen arbeta med immunförsvaret B och T-lymfocyter.

21

Hur fungerar dessa antivirala läkemedel som ges ?

Det finns flera typer av läkemedel mot virus.
- Hämma virus från förökning.
- Hindra virus från att sätta sig fast och tränga in i cellen.
- Stimulera kroppens immunförsvar.
- Proteashämmare blockerar virusets enzymer (HIV)

22

Nämn några virus sjukdomar...

- Ebola
- Herpes
- Förkylning
- Bältros
- Rabies
- Hepatit

23

Virus kan vara antigen DNA- eller RNA -virus. Inom denna uppdelning kan man sedan klassificera virus utifrån familj, nämn några från varje grupp...

DNA-viruset: Herpesvirus, Poxvirus och Parvovirus.
RNA-virus: Togavirus, Filovirus och Picornavirus.

24

Hur fungerar influensa virus?

Influensa typ A , B och C finns bland annat. Enkel strängat, segmenterar RNA-virus med hölje.
Detta sprids via direktkontakt, aersol, indirektkontakt.

25

Vad är HIV?

Retrovirus, ss RNA virus. Detta är ett höljebärande virus. Sprids via blod och sex.

26

Vad är hepatit?

Blodsmitta som finns A, B och C som är dem vanligaste.
EX. Hepatit A enkel strängat RNA-virus utan hölje.

27

Vad är herpes för ett virus?

Det är ett dubbelsträngat DNA virus, innehåller ett hölje och är av ikosahedral kapsid.
Sprids via kroppsvätskor, saliv och sexuellt.

28

Vad är calici för virus ?

- Det är norovirus och sapovirus.
- Det är ett enkel strängat RNA-virus, icke höljebärande, ikosahedral.
- Man förknippar detta virus med framför allt vinterkräksjukan och detta smitta via kontakt/droppsmitta. Detta är mycket smittsamt och behövs endast en låg smittdos.