Numbers (Japanese to English) Flashcards Preview

Naomi Saito Japanese Class > Numbers (Japanese to English) > Flashcards

Flashcards in Numbers (Japanese to English) Deck (29):
1

Zero/rei

0

2

Ichi

1

3

Ni

2

4

San

3

5

Yon/shi

4

6

Go

5

7

Roku

6

8

Nana/shichi

7

9

Hachi

8

10

Kyu/ku

9

11

Ju

10

12

Juichi

11

13

Juni

12

14

Jusan

13

15

Juyon/Jushi

14

16

Jugo

15

17

Juroku

16

18

Junana/Jushichi

17

19

Juhachi

18

20

Juku/Jukyu

19

21

Niju

20

22

Sanju

30

23

Yonju

40

24

Goju

50

25

Rokuju

60

26

Nanaju

70

27

Hachiju

80

28

Kyuju

90

29

Hyaku

100