Tte verbs v0.1 Flashcards Preview

Naomi Saito Japanese Class > Tte verbs v0.1 > Flashcards

Flashcards in Tte verbs v0.1 Deck (16):
1

kaimasu (buy)

katte

2

aimasu (meet)

atte

3

kaerimasu (return, go home)

kaette

4

ikimasu (go)

itte

5

kakimasu (write)

kaite

6

kikimasu (listen to, ask)

kiite

7

nomimasu (drink)

nonde

8

yomimasu (read)

yonde

9

keshimasu (turn off)

keshite

10

tabemasu (eat)

tabete

11

akemasu (open)

akete

12

shimemasu (close)

shimete

13

tsukemasu (turn on)

tsukete

14

mimasu (see)

mite

15

kimasu (come)

kite

16

shimasu (do)

shite