Phrases (Japanese to English) Flashcards Preview

Naomi Saito Japanese Class > Phrases (Japanese to English) > Flashcards

Flashcards in Phrases (Japanese to English) Deck (11):
1

itadakimasu

(said before eating)

2

iie, moo kekkoo desu

no thank you, I'm fine

3

kekkoo desu

no thank you

4

chotto matte kudasai

please wait a minute

5

yoku irasshaimashita

welcome

6

ojamashimasu

may I come in? (said when entering someone's home)

7

Do itashimashite

You're welcome, don't mention it

8

Mo ichi-do onegaishimasu

One more time, please

9

Mo ichi-do

One more time

10

Irasshaimase

May I help you?

11

Misete kudasai

Please show me