ORTO VT16 EXM Flashcards Preview

T9 Tentor > ORTO VT16 EXM > Flashcards

Flashcards in ORTO VT16 EXM Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

I egenskap av ortopeddagjour blir du uppkallad till kardiologen för undersökning av Kurt. Han har ont och svårt att röra sin högra axel. Det framkommer att patienten har trillat i en trappa och tagit emot sig med utsträckt hand dagen innan. Kliniskt tycker du att höger och vänster axel är asymmetriska och att det gör ont vid rörelse. Fråga 4 (3 poäng) Målref:C23, C24, C96 Ange 3 diagnosförslag! Fråga 5 (1 poäng) Målref: C23, C24, C96 Föreslå lämplig undersökning!

A

Återkoppling: Du kan bl.a. misstänka en axelfraktur, en axelluxation, en lateralt klavikelfraktur, en AC‐ledsskada, ett diskbråck i halsryggen. Du beställer en röntgen av höger axel.

2
Q

Fråga 6 (3 poäng) Målref: C96 Beskriv röntgenbilden!

A

Återkoppling: Röntgen visar en främre axelledsluxation. Dessutom ser man en Hill‐Sachsfraktur (=Hermodssonfraktur) i caput humeri. Man ser inga övriga skelettskador.

3
Q

Fråga 7 (4 poäng) Målref: C77 Vilka typer av axelluxation finns och varför är det viktigt att särskilja dem åt? Vilken typ är vanligast och ungefär hur många % står den vanligaste axelluxation för? Fråga 8 (2 poäng) Målref: C77 Beskriv de olika uppkomstmekanismer bakom de olika typerna av axelluxation!

A

Återkoppling: Det finns både främre och bakre axelledsluxation, där den främre axelledsluxationen är mycket vanligare än den bakre och står för mer än 90 % av axelledsluxationerna. Det är viktigt att särskilja de, eftersom behandlingen särskiljer sig. Den vanliga främre axelledsluxationen uppkommer oftast traumatisk, efter fall på utsträckt arm. Bakre axelledsluxationer uppkommer vanligtvis på grund av kraftig inåtrotation som är vanligt vid epileptiska anfall och kramper vid elströmsskador.

4
Q

Fråga 9 (5 poäng) Målref: C94, C95 Beskriv behandling av axelledsluxation inklusive olika metoder och beskriv hur tidsaspekten påverkar din behandling!

A

Återkoppling: Axelledsluxationer som är akuta eller någon dag gamla kan oftast reponeras slutet med enkel smärtlindring och sedering. Det finns många olika typer av repositionsmanövrar, som går ut på traktion och rotation, bl.a. patient liggande på mage med hängande arm, liggande på rygg med foten i axelvecket (Hippokrates), genom abduktion, utåtrotation följt av adduktion och inåtrotation (Kocher). Är luxationen äldre än några dagar, så är den oftast svårreponerad och narkos krävs i många fall. Är luxationen äldre än någon vecka, så kan det ibland vara omöjligt att reponera slutet, även i narkos, och då krävs det en öppen reposition.

5
Q

Du bedömer att luxationen är mindre än ett dygn gammalt och gör därför ett försök att reponera axeln på kardiologavdelningen och du tror att du lyckas. Fråga 10 (3 poäng) Målref: C96, C24 Hur kontrollerar du att du har lyckats och vad ingår i undersökning efter repositionsförsök?

A

Återkoppling: Efter repostionsförsöket gör du en klinisk undersökning, där du kontrollerar symmetrin av axlarna, rörelseförmåga i axeln, framförallt rotationsförmågan och beställer en röntgenkontroll. Röntgen visar att du har upphävt luxationen och det finns inga ytterligare skelettskador förutom den tidigare beskrivna Hill‐Sachs‐skadan. Efter axelledsluxationer och reposition av axelledsluxationer bör man alltid kontrollera distalstatus.

6
Q

Fråga 11 (3 poäng) Målref: C24, C77 Beskriv komplikationer i samband med axelledsluxation och repositionsmanövrerna!

A

Återkoppling: Den vanligaste komplikationen i samband med axelledsluxation är N. Axillaris‐förlamning. Den brukar vara övergående. Ovanliga komplikationer är plexusskador, kärlskador samt frakturer i samband med repositionsmanöver.

7
Q

Fråga 12 (3 poäng) Målref: C17, C24 Ett halvår senare skriver öppenvården en remiss till ortopedkliniken, där du jobbar som specialist och remissgranskare. Enligt remissen har Kurt haft ytterligare minst 2 axelluxationer och upplever axeln som instabil. Öppenvården har sjukskrivit honom och förskrivit mediciner för smärtlindring och önskar en ortopedisk bedömning för ställningstagande till vidare behandling och eventuell åtgärd. Kurt kommer till dig efter 3 veckor för bedömning. Beskriv hur du tar hand om honom på mottagningsbesöket.

A

Återkoppling: Efter att ha tagit en noggrann anamnes gör du en klinisk undersökning av Kurt med inspektion, palpation, undersökning av rörelseomfång (ROM) och specifika stabilitetsundersökningar av axeln. Du gör dina undersökningar i jämförelse med den kontralaterala sidan.

8
Q

Fråga 13 (3 poäng) Målref: C94, C95, C97, C98 Efter undersökningen finner du att Kurt har en främre axelledsinstabilitet. Han har också en uttalad smärtproblematik, fungerar inte i arbetslivet eller socialt och överkonsumerar analgetika. Vad har du för olika behandlingsalternativ och förslag?

A

Återkoppling: Det finns olika kirurgiska möjligheter att behandla patientens instabilitetsproblematik, exempelvis Bankart‐operation. Ofta vill man dock göra ett försök till att behandla patienten konservativt med intensiv sjukgymnastik först. I detta fall bör man också ta ställning till patientens överkonsumtion av analgetika och långvariga sjukskrivning. Hjälp med detta kan man söka exempelvis med en remiss till en smärtklinik eller beroendeenhet.