Part 1 Flashcards Preview

Grade 1 Kanji > Part 1 > Flashcards

Flashcards in Part 1 Deck (40)
Loading flashcards...
1

ICHI
hito

2

NI
futa

3

SAN
mi

4

SHI
yon

5

GO
itsu

6

ROKU
mu

7

SHICHI
nana

8

HACHI
ya

9

KYUU、KU
kokono

10

JUU
too

11

HYAKU

12

SEN
chi

13

NICHI、JITSU
hi, bi

14

GETSU
tsuki

15

SUI
mizu

16

BOKU、MOKU
ki、ko

17

KIN
kane

18

DO、TO
tsuchi

19

JOU
kami

20

KA
shita

21

U
migi

22

SA
hidari

23

DAI
oo(kii)

24

CHUU
naka

25

SHOU
chii(sai)

26

NYUU
i(ru)

27

SHUTSU
de(ru)

28

DAN、NAN
otoko

29

JO、NYO
onna

30

SHI
ko

31

JIN
hito

32

KOU
kuchi

33

MOKU、BOKU
me

34

SHU
te

35

JI
mimi

36

SOKU
ashi、ta(ru)

37

HAKU
shiro(i)

38

SEKI
aka

39

SEI
ao(i)

40

GAKU
mana(bu)