Part 2 Flashcards Preview

Grade 1 Kanji > Part 2 > Flashcards

Flashcards in Part 2 Deck (39)
Loading flashcards...
1

KOU

2

SEN
saki

3

SEI、SHOU
i(kiru)

4

NEN
toshi

5

SAN
yama

6

SEN
kawa

7

KA
hana

8

U
ame

9

DEN
ta

10

SEKI
ishi

11


kai

12

RIN
hayashi

13

SHIN
mori

14

KEN
mi(ru)

15

RITSU
ta(tsu)

16

KYUU
yasu(mu)

17

TEN
ame

18

KI、KE

19

HON
moto

20

KEN
inu

21

CHUU
mishi

22

SOU
kusa

23

SHA
kuruma

24

MEI
na

25

SEI
tada(shii)

26

ON
oto

27

SOU
haya(i)

28

OU

29

SON
mura

30

CHOU
machi

31

CHIKU
take

32

KUU
sora

33

SHI
ito

34

JI
aza

35

SEKI
yuu

36

GYOKU
tama

37

BUN、MON
fumi

38

RYOKU
chikara

39

EN
maru(i)