Personlighetsforstyrrelser Flashcards Preview

Psykiatri > Personlighetsforstyrrelser > Flashcards

Flashcards in Personlighetsforstyrrelser Deck (4)
Loading flashcards...
1

ved mistenksomhet, manglende tillitt til andre mennesker kan man ha hvilken PF?

Paranoid. Kan mistenke at andre primært er ute etter å lure dem leller gjøre dem vondt. Mistolker nøytrale handlinger eller vennlige handlinger som fiendtlige.

2

Ved en feil/misforståelse - hva vil en person med PF tenke om vedkommende?

At han/hun er ute etter å lure eller utnytte dem/snyte dem. Overdreven følsomhet for det de iooppfatter som fornærmelser eller krenkelser som de sjedeln tilgir.

3

Nevn noen stikkord rundt paranoid PF

Relasjonelle problemer
Arbeidskonflikter
Kontrollbehov
1,5 % i befolkningen og hyppigere hos menn enn kvinner.
bære nag
uvanlig stor følsomhet ved nederlag og avvisning
mistenksomhet
tendens til å overdrive egen betydning som kommer til uttrykk i en vedvarende, selvhenførende holdning
kamppreget
sjalusi

4

En person er sterkt sosialt tilbaketrukken, mangler interesse for sosial omgang med andre mennesker, trives best alene og få venner og sjelden parforhold. Kan oppfattes som følelsesmessig kalde. Hvilken PF?

Schizoid. Hyppigst hos kvinner. Ofte vært utsatt for kald og avvisende omsorg.
Få eller ingen aktiviteter gir glede
følelsesmessig kulde
begrenset evne til å uttrykke varme
likegyldighet
foretrekker nesten alltid enslige aktiviteter
åpenbar ufølsomhet ovenfor gjeldende sosiale normer og konvensjoner