Politikas termini #2 Flashcards Preview

Politika > Politikas termini #2 > Flashcards

Flashcards in Politikas termini #2 Deck (65)
Loading flashcards...
1

Apatrīds

cilvēks bez pilsonības

2

Autokrātija

vienas personas neierobežota vara valstī, patvaldība

3

Babuvisms

sekošana franču utopiskā komunista Grakha Babefa (1760.-1797.) idejām, kurš uzskatīja, ka taisnīga sabiedrība nodibināma sazvērestības ceļā, sagrābjot valsts varu un ar tās palīdzību situācijā, kad tauta ir politiski pasīva, radot jaunu iekārtu.

4

Buržuā

1) pilsētnieks viduslaiku Eiropas pilsētās; 2) kapitālists, kapitāla īpašnieks; 3) sabiedrības vidējiem slāņiem piederoša persona.

5

Casus belli

tiešais kara pieteikšanas iegansts

6

Centrisms

politiskā nostāja, ko raksturo pretrunīgi interešu saskaņošanas un radikālisma izslēgšanas centieni, meklējot vidusceļu aktuālo jautājumu risināšanā.

7

De facto

reāli pastāvošais, bet tiesiski nenoteiktais, juridiski nenoformētais.

8

De iure

1) tiesiski noformētais, atzīstamais; 2) valsts vai valdības tiesiska atzīšana.

9

Demagoģija

1) nekompetento klausītāju apvārdošana, tautas mānīšana, liekulīgi pielāgojoties masu noskaņojumam; 2) cēlvārdīga spriedelēšana, slēpjot savtīgus nodomus.

10

Demarkācija

robežu apzīmēšana dabā, pamatojoties uz delimitācijas (robežu novilkšana vienošanās vai vienpusējas deklarācijas ceļā) dokumentiem.

11

Denonsēšana

kāda līguma vai uzņemto saistību paziņošana par spēka neesošiem, līguma oficiāla laušana.

12

Denunciācija

nosūdzēšana, parasti aiz zemiskiem apsvērumiem

13

Disidents

1) persona, kas nepiekrīt valdošās baznīcas mācībai; 2) persona, kas nepiekrīt valdošajai ideoloģijai vai pastāvošajai politiskajai kārtībai.

14

Dogma

apgalvojums, kuram jātic un pēc kura jāvadās, neapšaubot tā pareizību, arī neņemot vērā tā neatbilstību konkrētiem apstākļiem. Apgalvojums bez pierādījumiem.

15

Džentlmeņu vienošanās

līgums, kurš noslēgts mutiskā formā bez juridisko formalitāšu ievērošanas un kura izpildes vienīgā garantija ir līgumslēdzēju uzticība dotajam solījumam.

16

Džihads

svētais karš par islāma ticību.

17

Elektorāts

vēlētāju kopums.

18

Ģeopolitika

politiskās domas strāvojums, kas politisko jautājumu risināšanā īpaši uzsver valstu ģeogrāfisko stāvokli.

19

Harisma

īpaša apdāvinātība. Harismātisks līderis, pēc viņa piekritēju domām, ir apveltīs ar pārdabiskām spējām, dievišķu labvēlību.

20

Impīčments

dažās valstīs (ASV, Japāna, Lielbritānija u.c.) īpaša procedūra augstāko valsts amatpersonu saukšanai pie atbildības, kas paredz, ka saukšanu pie atbildības un nodošanu tiesai veic parlamenta apakšpalāta, bet lietu pēc būtības izskata augšpalāta.

21

Inaugurācija

valsts galvas vai citas augstākās amatpersonas svinīga amatā stāšanās procedūra.

22

Inkorporācija

iekļaušana (parasti kāda zemesipašuma, uzņēmuma pievienošana citam, valsts teritorijas daļas vai visas valsts iekļaušana citas valsts sastāvā, piem., Latvijas, Lietuvas un Igaunijas inkorporācija PSRS sastāvā 1940.
gadā).

23

Insinuācija

apmelojums, ļaunprātīgs izdomājums.

24

Kasācija

1) tiesas lēmuma vai sprieduma atcelšana augstākas instances tiesa tiesvedības normu neievērošanas dēļ; 2) vēlēšanu rezultātu atzīšana par nederīgiem, ja vēlēšanu gaitā tikusi pārkāpta konstitūcija vai vēlēšanu likums.

25

Klerikālisms

politisks, strāvojums, kas tiecas uz baznīcas un garīdzniecības vadošās lomas iegūšanu valsts pārvaldīšanā un sabiedrības garīgajā dzīvē.

26

Kolaboracionisms

nodevīga sadarbība ar okupācijas varas iestādēm.

27

Konverģence

savstarpēja tuvināšanās, līdzīgu īpašību iegūšana.

28

Ksenofobija

bailes no sveštautiešiem, sveštautiešu nīšana.

29

Margināls

neraksturīgs, „malējs”, malā nostumtais sabiedrības slāņa pārstāvis.

30

Moratorijs

kādas darbības (piem., izmaksu, bruņotas cīņas) pārtraukšana uz
laiku, to atklāti paziņojot.