Psico tema7 Flashcards Preview

Tema 1 Psicologia > Psico tema7 > Flashcards

Flashcards in Psico tema7 Deck (15):
1

Què és la memòria?

És la capacitat de adquirir , almacenar i recuperar la informació.

2

Què comprèn la memòria implicita?

Comprèn els hàbits, la sensibilització i el condicionamet clàssic, i també les destreces pesectives i motores.

3

Què inclou la memòria explicita?

Inclou els records conscients sobre persones, llocs, objectes i esdevenimets.

4

Quin es la problema de la memòria?

És que no sempre es comporta com voldríem.

5

Qui va dur a terme la primera investigació sobre la memòria?

El primer en investigar sobre la memòria va ser Hermman Ebbinghaus.

6

Què és la codificació?

És la transformació dels estimuls en una representació mental.

7

Què és la emmagatzematge?

Consisteix en retenir les dades en la memòria per utilitzar-les posteriorment.

8

Què és la recuperació?

És la manera com les persones accedeixen a la informació emmagatzemada en la seva memòria.

9

Quin són els tipus de memòria?

Memòria a curt termini, memòria a llarg termini i memòria sensorial.

10

Quina diferència hi ha entre memòria implícita i memòria explícita?

la memòria explícita és intencional i la memòria implícita és incidental.

11

Quina és la diferència entre la memòria declarativa i la memòria procedimental?

La declarativa emmagatzema informació i coneixement de fets i esdeveniments, En canvi, la procedimental sobre habilitats i destresses i emmagatzema el coneixement sobre com fer les coses.

12

Quina és la diferència entre la memòria episòdica i semàntica?

L'episòdica és la memòria autobiogràfica que ens permet recordar dates, fets o episodis viscuts en un temps determinat. La semàntica és la que emmagatzema el coneixement del llenguatge i del món, independentment de les circumstàncies del seu aprenentatge.

13

A quants de nivells pot estar processada la informació?

A tres. Superficial, intermedi i profund.

14

Què és recordar?

és extreure informació de la memòria d'alguna cosa que hem après o viscut.

15

Què és l'oblit?

És la incapacitat de recordar noms com a dates, fets o coneixements.