Psykologisk metod - undersökningsdesign Flashcards Preview

Grundkurs psykologi, Introduktion > Psykologisk metod - undersökningsdesign > Flashcards

Flashcards in Psykologisk metod - undersökningsdesign Deck (10):
1

Nämn några olika undersöknings designer!

1. observationsstudier
2. experimantstudier

2

Vad innebär observationsstudier?

1. observerar utan att ingripa - ingen manipulation
2. beskriver samband som de naturligt uppträder
3. deskriptiv forskning (håller sig nära råmaterial)

3

Vad innebär experiment?

1. vi manipulerar och observerar - manipulation och ingrepp
2. utförs i kontrollerad miljö
3. t.ex kliniska försök (studerar effekten av läkemedel eller behandling)

4

Hur kan man dela upp observationsstudier utifrån tidsperspektiv?

1. tvärsnittsstudie
--> mätning här och nu
2. Longitudinella studier
--> upprepade studier av samma grupp över tid
3. Retrospektiva studier
--> tittar tillbaka ti tiden ex. arkiv och registerforskning
4. Prospektiva studier
--> framåtblick

5

Vilka olika tvärsnittsstudier finns?

1. enkätstudier
2. fallstudier
3. fältstudier

6

Vad är huvudpoängen med att att använda experiment?

Att få kunskap om orsakssamband
--> om den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln (ex. om alkohol påverkar minnesprestation)

7

Vad är viktigt för att få fram ett korrekt forskningsresultat?

1. kontroll
--> Man ska kunna få fram samma resultat även om man ändrar den oberoende variabeln (t.ex alkohol i alkohol-minneskapacitetsexemplet)
- randomisering av människorna i experimentgruppen och kontrollgruppen så inte bakomliggande variabler påverkar resultatet
- alla försökspersonerna ska behandlas lika och få samma instruktioner, använd samma försöksledare, lokaler och tid.

8

vad menas med double blinddesign?

varken försökspersonerna eller försöksledaren vet vilka som får placebopillret och vilka som får det verksamma pillret (t.ex i medicinbranchen då)

9

vad menas med kvasiexperimentellt experiment?

Experiment då vi har kontroll men har inte möjlighet att randomisera experimentgruppen.

10

vad menas med icke-experiment?

Observationsstudier
-->varken kontroll eller randomisering
--> kan vara svårt att se och bevisa orsakssamband