Tentafråga 2, perspektiven Flashcards Preview

Grundkurs psykologi, Introduktion > Tentafråga 2, perspektiven > Flashcards

Flashcards in Tentafråga 2, perspektiven Deck (11):
1

Vilka är de olika perspektiven?

1. biologiskt
2. kognitivt
3. psykodynamiskt
4. behavioristiskt
5. humanistiskt
6. sociokulturellt
7. genusperspektiv

2

Beskriv det biologiska perspektivet, dess huvudinnehåll, styrkor och svagheter. Ge även exempel på ett beteende och belys beteendet från det perspektivet

Huvudfokus ligger på hur neuroner, signalsubstanser, olika områden i hjärnan, gener med mera påverkar och styr beteenden och personlighet.

Arv och miljö:
Arv och genetik framför miljö, evolutionär psykologikartläggning av hjärnfunktioner via hjärnavbildning, beteendegenetik etc.

Forskning:
Forskningen bedrivs framförallt på djur och folk med avvikande mentala funktioner.

Styrka:
Tydliga kopping till mer forskningstunga och äldre vetenskaper som t.ex biologin och medicin

Svaghet:
Att man fokuserar för mycket på biologiska faktorer och riskerar biologisk reduktionism, vilket innebär att man ser för lite till miljöfaktorer och dess inverkan på t.ex psykisk ohälsa.

Exempel:
Aggressivitet är genetiskt nedärvt beteende som kan variera från person till person beroende på arvet
.

3

Beskriv det humanistiska perspektivet, dess huvudinnehåll, styrkor och svagheter. Ge även exempel på ett beteende och belys beteendet från det perspektivet

Huvudfokus ligger på den goda fria, potentiella och självförverkligande unika människan. Maslows behovstrappa är central för perspektivet med självförverkligande på toppen. Perspektivet menar att människan strävar efter lycka och meningsfullhet genom livet. Man lägger stort fokus på den fria viljan och motsätter sig determinismen.

Arv och miljö:
Har ingen specifik åsikt i arv och miljö debatten utan ämnar att komplettera och ge en annan infallsvinkel än de andra perspektiven

Forskning.
Framförallt på människor eftersom deras syn på den unika människan inte gör det möjligt med djurförsök

Styrka:
Deras positiva syn på människan. Kan inte anklagas för reduktionism?

Svaghet:
humanistiska perspektivet är uppbyggt på den subjektiva människans upplevelse vilket gör det svårt att bevisa och sätta i generella sammanhang?
Humanistiska perspektivet är uppbyggt på holism, viker gör det svårt att forska på?

Exempel:
Depression eller psykisk ohälsa som uppstår när något hindrar strävan efter självförverkligande och lycka. Samma ohälsa kan även uppkomma när någon förhindrar människans frihet.

4

Beskriv det behavioristiska perspektivet, dess huvudinnehåll, styrkor och svagheter. Ge även exempel på ett beteende och belys beteendet från det perspektivet

Huvudfokus inom perspektivet är att miljön helt och hållet formar individens personlighet och dess beteenden. Exempel är "tabula rasa" och skinners teorier om radikal determinism förklara hur vi helt styrs av jakten på operant betingning från omvärlden. Centralt inom perspektivet är även att beteenden med positiv respons troligt kommer ske igen.

Styrkor:
Forskar bara på det observerbara (det som syns utifrån) , vilket gör det lätt att forska på samt ger övertygande slutsatser.

Svaghet:
Endast fokus på beteende på bekostnad av andra mentala funktioner. Perspektivet anklagas därför för att vara reduktionistiskt.

Exempel:
Sexism. Personen har fått positiv respons då denne sagt något sexistiskt dvs positiv förstärkning av detta beteende och fått denne att fortsätta med detta beteende i jakt på mer positiv förstärkning.

5

Beskriv fokus, styrkor, svagheter, metoder och forskning för det behavioristiska perspektivet!

FOKUS:
Fokus ligger på inlärning och observerat beteende och hur detta skapas av omgivningen

STYRKA:
Definierar psykologiska koncept genom en standardiserad, objektivt definierad terminologi

SVAGHET:
Begränsat scope och ämne, mer intresserad av beteende än sinnet

METOD:
Experiment med människor och djur

FORSKNING:
Nomotetisk
--> dvs generell forskning och tendenser bland många människor

EXEMPEL: Blyghet
Tittar på gamla erfarenheter, negativ betingning gjort att personen inte vågar t.ex prata, lära känna nya människor osv.

6

Beskriv fokus, styrkor, svagheter, metoder och forskning för det biologiska perspektivet!

FOKUS:
Fokuserar på funktioner och strukturer i hjärnan och på hur nervsystemet skapar, påverkar och samverkar med våra psykologiska tillstånd

STYRKA:
Länkar ihop psykologiska koncept med mer etablerade vetenskaper som biologi och medicin

SVAGHET:
risk att psykologiska koncept reduceras helt till de biologiska

METOD:
Experiment med djur och människor. Vissa fältstudier

FORSKNING:
Nomotetisk
--> dvs generell forskning och tendenser bland många människor

EXEMPEL: blyghet
blyghet är biologiskt, man föds som blyg och äg blyg genom hela sitt liv

7

Beskriv fokus, styrkor, svagheter, metoder och forskning för det kognitiva perspektivet!

FOKUS:
Fokus på interna processer så som tänkande , problemlösning, resonemang, minne, uppfattning och uppmärksamhet. Definierar människan som en typ av informationsprocessor likt en dator.

STYRKA:
Ett stort spann av mentala processer och beteenden kan undersökas med detta perspektiv

SVAGHET:
fokuserar på kognition på bekostnad av andra aspekter av det mänskliga sinnet

METOD:
Experiment med människor och datorsimuleringar

FORSKNING:
Nomotetisk metod
--> dvs generell forskning och tendenser bland många människor

EXEMPEL: Blyghet
Blygheten beror på vad persienn uppmärksammar och hur denne processerar information och resonerar. Personen är självkritisk och tänker att den inte är cool nog eller snygg nog och detta verkar hämmande på personen. Det kan också vara så att personens minnen från då den gjort bort sig t.ex förädlats över tid och inte längre är sanningsenlig. De kanske minns någonting som mer obehagligt än vad det faktiskt var.

8

Beskriv fokus, styrkor, svagheter, metoder och forskning för det humanistiska perspektivet!

FOKUS:
Fokuserar på medfödd godhet, unikhet och människans potential. Understryker människans fria vilja och sökandet efter självuppfyllelse och mening.

STYRKA:
understryker vikten av subjektiva upplevelser, att människor är unika och positiva aspekter av psykologi

SVAGHET:
Vill inte och kan inte göra testbara prognoser och producerar ej replikerar eller enkelt mätbara resultat

METOD:
Fältstudier, en och en terapi

FORSKNING:
Idiografisk (unik, subjektiv forskning)

EXEMPEL: blyghet
personen har själv ansvar för att ta sig ur sin blyghet eller ensamhet

9

Beskriv fokus, styrkor, svagheter, metoder och forskning för det psykodynamiska perspektivet!

FOKUS:
Fokus på rollen som driver och omedvetet tar plats i människans tankar, personlighet och beteende

STYRKA:
understryker vikten av barndomsupplevelser för framtida personlig och mental hälsa

SVAGHET:
svårt att testa och hitta bevis för metoden, delvis pga de omedvetna aspekterna, delvis pga metoden till största del är gjord i fältstudier

METOD:
Fältstudier, en och en terapi, vissa experiment

FORSKNING:
Både idiografisk och nomotetisk

EXEMPEL: Blyghet
Kan komma från en undermedvetem rädsla för att bli avvisad. Kan bero på att föräldrar agerat avvisande och skapar omedvetet en syn på hur relationer är.

10

Beskriv fokus, styrkor, svagheter, metoder och forskning för det sociokulturella perspektivet!

FOKUS:
Fokuserar på människan som en social varelse i en kultur. Analyserar normer, sociala interaktioner och kulturer.

STYRKA:


SVAGHET:


FORSKNING:
Experiment med människor, real-life studier.

EXEMPEL: blyghet
person blir retad av nära grupp, t.ex klasskamrater som bidrog till att personen utvecklade blyghet och hämmat beteende

11

Beskriv fokus, styrkor, svagheter, metoder och forskning för det genusperspektivet!

FOKUS:


STYRKA:


SVAGHET:


FORSKNING:


EXEMPEL: blyghet
beror på att man inte identifierar sig med sitt kön de egenskaper som är stereotypis för det