psykoloigisk metod - centraltendenser och spridningsmått Flashcards Preview

Grundkurs psykologi, Introduktion > psykoloigisk metod - centraltendenser och spridningsmått > Flashcards

Flashcards in psykoloigisk metod - centraltendenser och spridningsmått Deck (12):
1

vad är centraldensenser och spridningsmått?

ett annat sätt att presentera din data

2

ge exempel på olika centraltendenser!

1. typvärde (mode)
2. median
3. medelvärde

3

vad menas med typvärdet?

1. Den vanligaste förekommande värdet
2. kan finnas två eller flera typvärden
3. känsligt för slumpen
4. oftast inte ett bra mått
5. bra då vi har variabler med få mått
6. bra då vi har nominella variabler (ex. kön, civilstånd osv) och är då det enda möjliga sättet att ta fram centraltendensen

4

vad menas med median?

1. Det mittersta värdet i en fördelning
2. vid ojämnt antal tar vi det mittersta värdet efter rangordning
3. vid jämnt antal tar vi de två mittersta värderna, addera dom och dela på två

- Känslig för slumpen (speciellt vid litet stickprov)

- bra då datan är snedfördelad

5

vad menas med medelvärde?

beskriver vart vår tyngdpunkten i fördelningen ligger
- räknas ut genom att summera de observerade värdena och dela med antalet observationer

6

vad menas med spridningsmåtten?

-Talar om hur variabelns värde sprider sig i stickprovet
- Hur mycket värdet i stickprovet varierar

7

Olika spridningsmåtten?

1. variationsbredd
2. varians
4. standardavvikelse

8

vad menas med variationsbredd? (range)

Det högsta värdet- minsta värdet

9

vad menas med percentiler?

Indelning av data i 100 delar. Medianen är den 50:e percentilen. Percentiler man tittar på i boxplot är 5, 25, 50, 75 och 95:e percentilen.

10

vad menas med kvartiler?

Man delar upp datan i fjärdedelar. Man kan säga att man börjar med att hitta medianen. Därefter tittar man endast på värdena från min- medianen och tar fram ny median för det intervaller. Den nya medianen blir då första kvartilen. Andra kvartilen är det riktiga medelvärdet, den tredje kvartilen är en ny median mellan max värdet och medianen och det blir tredje kvartilen.

11

Hur räknar man ur variansen på sin data?

Beräknar skillnaden mellan varje datavärde och medianen och sparar i en kolonn för alla datavärden. Dessa kvadreras, summeras och delas med antalet intervall. dvs antalet data-1.

12

Hur beräknas man standardavvikelsen?`

rotne ur variensen