PU Flashcards

1
Q

Vad är målet med hälso- och sjukvården?

A

En god vård på lika villkor för hela befolkningen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är läkaryrkets mål?

A

“Om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vilka sjukdomsbördor är vanligast bland män i Sverige?

A

Ischemisk hjärtsjukdom
Ryggvärk
Stroke
Fallolyckor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka sjukdomsbördor är vanligast bland kvinnor i Sverige?

A

Ryggvärk
Ischemisk hjärtsjukdom
Depression
Stroke

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilka är kraven på god vård (kraven på hälso- och sjukvården)?
5 stycken!

A

God kvalitet med god hygienisk standard. Tillgodose patientens behov av trygghet och kontinuitet i vården.

Lättillgänglig

Respekt för patientens självbestämmande och integritet

Främja goda kontakter mellan patient och personal

Kontinuitet och säkerhet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad är syftet med patientlagen/vad säger den?

A

Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning.

Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad har patienten för rättigheter när det gäller val av behandling?

A

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, har patienten rätt att välja mellan alternativen.

Patienten har alltid rätt att neka vård eller behandling (med vissa undantag)

Patienten har inte rätt att kräva en viss behandling om läkaren inte anser att den är motiverad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad säger socialtjänslagen?

A

”Samhället socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

  • ekonomiska och sociala trygghet,
  • jämlikhet i levnadsvillkor,
  • aktiva deltagande i samhällslivet.”

”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”

”För barn som fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad säger sekretessen/tystnadsplikten i vården?

A

Förbud mot att föra vidare uppgifter om pat till exempelvis anhöriga, myndigheter, försäkringsbolag, privatpersoner(alla som inte är patienten). Alla former av överföring – muntligt och skriftligt – är förbjudet.

Tystnadsplikt innefattas av en lag som berör både studenter som sjukvårdspersonal. Studenten och sjukvårdspersonal ska båda ha absolut tystnadsplikt. Tystnadsplikten får inte brytas, oavsett vad. Både som student och personal får man inte ge ut någon information till den eller de som inte berör patientens vård.
Inte ens sjukvårdspersonal som inte berör patientens vård är berättigad att ta det av patientens journal, enbart vid behov för patientens vård får vårdpersonal diskutera patientens vård.
Man får inte ens bekräfta att patienten är en patient.

Att bryta sekretessen innebär ett lagbrott.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad finns det för undantag i sekretessen?

A
  • En domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller skattemyndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning.
  • Socialstyrelsen råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet.
  • Transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva en individs lämplighet att ha körkort
  • Uppgifterna behövs när det ska prövas om en student ska stängas av från högskoleutbildning
  • Uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad finns det för undantag i sekretess, specifikt för misstänkta brott och barn?

A

Om en person misstänks ha begått ett brott som ger minst 1 års fängelse - våldtäkt, mord, grov misshandel – har vårdpersonal rätten att bryta tystnadsplikt för att göra en polisanmälan och svara på frågor från inblandade myndigheter ex. polis.

Vårdpersonal har även rätt att bryta tystnadsplikt om det finns misstanke om barn som far illa, exempelvis sexuella övergrepp eller misshandel. Personal ska anmäla misstankar till socialtjänsten som tar över och gör en utredning med eventuell polisanmälan.
Detta betyder även att vårdpersonal har en skyldighet att lämna ut uppgifter om dessa kan ha betydelse för en utredning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är viktigt att tänka på i patientsamtal?

A

Utforska patientens föreställningar, farhågor och förväntningar i syfte att få en helhetsbild av patienten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

När är man legitimerad läkare?

A

Legitimerad läkare - Legitimation erhåller man efter att man examinerats från läkarutbildningen och genomfört en godkänd allmäntjänstgöring, skrivit ett godkänt AT-prov och slutligen fått godkännande från socialstyrelsen om legitimation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

När är man specialistläkare?

A

Specialiserad läkare - En specialist är en läkare som genomfört läkarutbildningen, erhållit legitimation och sedan genomfört en specialistutbildningen inom en viss medicinsk specialitet och genomgått utbildningar och ett vetenskapligt arbete som leder till att vissa specifika mål uppnåtts för specialiteten.

En specialistläkare ska ha blivit godkänd av Socialstyrelsen inom ett visst medicinskt specialistområde. För att bli godkänd krävs att den legitimerade läkaren genomgått ST (specialisttjänstgöring) som är en tjänst med lön och pågår i minst 5 år, tjänsten innefattar utbildning och vetenskapligt arbete. Dessa leder till slut till att läkaren uppfyller de mål som satts upp för specialiteten. Det finns totalt 44 basspecialiteter varav vissa av dessa har grenspecialiteter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad har läkaren för ansvar i mötet med patienten?

A

Att ge patienten utrymme att framföra sitt problem
Att utforska föreställning, förväntningar och eventuella farhågor
Att visa intresse för människan inte bara symptomen/problemet
Att vara uppmärksam på de känslor som uppstår i mötet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly