Definitioner Flashcards Preview

PU och VF 💯 > Definitioner > Flashcards

Flashcards in Definitioner Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

Deskriptiv statistik?

A

Beskriver ett faktiskt förhållande eller händelseförlopp (medelvärde, totalvärde, preocenttal samt olika sorudningsmått)

2
Q

Analytisk statistik?

A

Utröna ett samband mellan två eller flera variabler.

3
Q

Variabel?

A

Faktor/egenskap som studeras.

4
Q

Kvalitativ variabel?

A

Icke-numerisk variabel (t.ex. kön, civilstånd)

5
Q

Kvantitativ variabel?

A

Numerisk variabel, där siffrorna står för en riktig siffra (t.ex. lön, inkomst)

6
Q

Diskreta kvantitativa variabler?

A

Antar endast heltalsvärden (t.ex. antal barn i en familj).

7
Q

Kontinuerliga kvantitativa variabler?

A

Ett värde inom ett angivet intervall, både heltal och decimaltal (t.ex. längd).

8
Q

Nominal skala?

A

Klassificering, indelning i grupper utan rangordning (t.ex. kön, blodgrupp).
Kvalitativa variabler.

9
Q

Intervallskala?

A

Rangordning med kunskap om rangernas storlek, ingen absolut nollpunkt (t.ex. klockan).
Kvantitativa variabler.

10
Q

Ordinal skala?

A

Klassificering med rangordning, ingen kunskap om rangernas storlek (dåligt/bra/mycket bra).
Kvalitativa variabler.

11
Q

Kvotskala?

A

Som intervallskalan fast med absolut nollpunkt (t.ex. ålder).
Kvantitativa variabler.

12
Q

Population?

A

Individ/objekt som uppfyller angivna kriterier.

13
Q

Urval?

A

De individer/objekt som är slumpmässigt utvalda från populationen.

14
Q

Bortfallsanalys?

A

Fastställande av vilka från urvalsgruppen som ej deltar i studien.

15
Q

När används median?

A

Om den kvantitativa variabeln inte är normalfördelad.

Median kan även användas med kvalitativa variabler.

16
Q

Kvartilavstånd?

A

Spridningsmått som används tillsammans med median.

17
Q

Medelvärde?

A

Genomsnitt. Används vid normalfördelad kvantitativ variabel.

18
Q

Standardavvikelse?

A

Spridningsmått som används tillsammans med medelvärde. Berättar hur stor variationen bland individerna är för den mätta variabeln.
Måste hanteras tillsammans med medelvärde eftersom den ensamt inte informerar om variationen är stor eller liten.

19
Q

Normlfördelning?

A

Man vill att den kvantitativa variabeln ska vara symmetrisk kring medelvärdet. Ett sätt att avgöra om det är normalfördelat eller inte är att jämföra SD med medelvärdet.

20
Q

SE, SEM?

A

Mått på osäkerheten kring ett uppskattat medelvärde.