EBM-seminarium Flashcards Preview

PU och VF 💯 > EBM-seminarium > Flashcards

Flashcards in EBM-seminarium Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Vad innebär evidensbaserad medicin?

A

“Medveten och systematisk användning inom medicinskt arbete av bästa tillgängliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser.”

2
Q

Vad är MeSH?

A

“Medical Subject Headings”: ett vokabulär av termer med vilka man kan kategorisera medicinska dokument och evidens.

3
Q

Vad bör en källhänvisning innehålla?

A

Namn, titel, länk, årtal.

4
Q

Vad finns det för typer av bias?

A

Behandlingsbias - systematiska fel relaterade till hur studien behandlat de som tillhör interventionsgruppen respektive jämförelsegruppen.

Bedömningsbias - systematiska fel i hur man behandlat mätningar av utfall och analys av resultat.

Bortfallsbias - systematiska fel i hur studien hanterat bortfall.

5
Q

Vad är bortfall?

A

Personer som gått med på att delta i en studie eller undersökning men som lämnat innan studie/uppföljning är klar.

6
Q

Vad finns det för typer av kliniska studier?

A

Tvärsnitt

Longitudinell

Register

Randomiserad kontrollerad

7
Q

Vad är en faktor?

A

De som forskarna styr över för att kunna observera variablerna.

8
Q

Vad är variabler?

A

De som forskarna observerar, och som varierar i värde beroende på faktorerna.

9
Q

Nämn två saker som kan höja evidensstyrkan.

A

Tydligt dos- och responssamband

Stora effekter och inga sannolika confounders.

10
Q

Vad är en confounder?

A

En störfaktor som ger missvisande data; påverkar både faktorer och variabler.

11
Q

Nämn två saker som kan sänka evidensstyrkan.

A

Brister i studiekvalitet

Hög sannolikhet för publikationsbias

12
Q

Vilka typer av studiedesign har stark respektive svagare evidensstyrka?

A

Stark: randomiserade studier.

Begränsad: Observationsstudier, kohort- och fall- kontrollstudier.

Otillräcklig: Fallstudier m.m.