Revmatologi Flashcards Preview

Modul 8 > Revmatologi > Flashcards

Flashcards in Revmatologi Deck (41):
1

Hva kalles hevelser over PIP-ledd og ifm hvilken diagnose?

Bouchard og sees i sammenheng med artrose.

2

Hva kalles hevelser over DIP-ledd og ifm hvilken diagnose?

Heberdenske knuter og sees ifm artrose.

3

Hva er revmatoide knuter og hvor kan man finne disse typisk?

Noduli reumatici: subkutane knuter hyppigst knyttet til benfremspring på olecranon, underarmens og hendenes strekkeside, os sacrum og sitteknuten.

4

Hva kan man si om barn og pes planus?

Hos barn under 2 år er det vanlig å ha en fettpute medialt på foten slik at det ser ut som pes planus. Barn trenger ikke følges opp noe særlig, det retter seg som regel opp etter 8 års alder.

5

Hva er det mest karakteristiske for ankyloserende spondylitt?

Artritt i iliosakralleddene, ofte bilateralt.

6

Hva er reaktiv artritt og hva kan det skyldes?

Betegnelse på gruppe spondylartropatier med assosiasjon til HLA-B27 hvor det tenkes at infeksjon utløser en artritt (inflammatorisk respons i bev.apparatet, hud og slimhinner). Utløsende årsaker kan være tarmbakterier, eller urogenital infeksjon med klamydia.

7

Ung mann, akutt hevelse kne, ømhet, erythem, varme og nedsatt bevegelighet. Ellers i ok form bortsett fra litt hevelse i fingre. Blodprøver? TD?

Generell blodprøvestatus med inflammasjonsparametre inkludert CRP og SR. Hb, nyre- og leverparametre samt urinsyre. Infeksjonsserologi, streptokokker, gonokokker, patogene tarmbakterier, hep B/C, parvovirus, CMV, borrelia og revmaserologi med anti-CCP, RF, ANA og vevstyping HLA-B27. Ung mann, kan være snakk om feks en klamydiautløst reaktiv artritt. OBS urinprøve!

8

Spondylartritter er en gruppebetegnelse som omfatter 4 sykdommer. Hva har disse til felles og hvilke sykdommer er det snakk om?

Felles: Det sees en sterk assosiasjon til HLA-B27. Videre forekommer ofte:
- aksial artritt, dvs: spondylitt eller sakroiliitt.
- inflammasjon og forkalkning av senefester (entesitter)
- perifer leddaffeksjon
Sykdommene er:
- ankyloserende spondylitt (Bekhterev)
- psoriasisartritt
- reaktiv artritt
- artritt assosiert med inflammatoriske tarmsykdommer

9

Hva skiller psoriasisartritt fra revmatoid artritt?

Psoriasisartritt befinner seg under gruppen "spondylartritter" som kjennetegnes av HLA-B27-assosiasjon, aksial artritt (spondylitt el. sakroiliitt) og entesitter.
- Utbredelse: RA er symmetrisk, PA er asymmetrisk.
- Leddaffeksjon: RA MCP og PIP, PA DIP.
- Effekt av methotrexat. God effekt ved RA (alltid førstevalg), beskjeden effekt ved PA.
- Rtg.funn: RA erosjoner ("usurer") PA erosjoner og benpåleiring
- p.o. prednisolon: ok ve RA, kontraindusert ved PA (grunnet hudutslettet)

10

Ved hvilke 4 tarmsykdommer ser man oftere artritter og hvordan utarter disse seg?

Artritt assosiert med inflammatoriske tarmsykdommer sees ved Crohns, ulcerøs kolitt, Whipples og cøliaki. Artritten sees oftest etter tarmsykdommens debut. Ofte varierende forløp med kortvarige og milde symptomer. Sakroiliitt og pelvospondylitt.

11

Hvilken krefttype er pasienter med Sjögrens syndrom spesielt utsatt for å få?

Non-Hodgkin lymfom (rammer ca 5 % av alle i sykdomsforløpet)

12

Hvile autoantistoffer sees ofte hos Sjögren-pasienter?

ANA: anti-SSA og/eller anti-SSB (ikke så ofte og da i kombinasjon med anti-SSA)

13

Typisk debut på juvenil revmatoid artritt:

Langvarig feber og nedsatt AT.

14

Symptomer på progressiv systemisk sklerodermi? Og blodfunn?

"karpemunn" og "maskeansikt". Raynaudfenomener. Autoantistoffer: anti-centromer og anti-scl-70 (positiv hos minst en tredel av de med symptomer).

15

Hva er typisk ved MCTD?

MCTD= mixed connective tissue disease
ikke-erosiv polyartritt, daktylitt, Raynaud. Anti-RNP er positiv hos så godt som alle, men er ikke spesifikk for sykdommen.

16

Hva er polymyositt?

Inflammatorisk muskelsykdom som først og fremst medfører svakhet i proksimal muskulatur.

17

Hvordan debuterer oftest polymyositt?

Sykdommen debuterer oftest i en alder mellom 10 og 15 eller 50 og 60 med endret gangmønster, problemer med å reise seg opp fra stol, tygge- og svelgvansker. Muskelsvakheten er til å begynne med svak og ukarakteristisk, kombinert med AT-symptomer slik som tretthet og vekttap. SR, CRP og CK kan være forhøyet.

18

Fra hvilket annet organ kan polymyositt også gi symptomer og hva kalles det da?

Huden. Dermatomyositt.

19

Ved muskelbiopsi av polymyositt, hvilke 4 ting vil en da se?

- degenerasjon
- regenerasjon
- nekroser
- celleinfiltrasjon

20

Ved polymyositt hvilke forandringer vil en se ved EMG?

Multifokale myopatiske forandringer

21

Hva skiller dermatomyositt og polymyositt?

B-celle og T-celle og karaffeksjon v/ dermatomyositt og kun T-celle og ingen karaffeksjon ved polymyositt.

22

Med hvilken blodprøve-verdi kan man følge myosittaktiviteten?

CK (stiger i forkant av residiv)

23

Hva skiller inklusjonsmyositt fra polymyositt og dermatomyositt på mest oppsiktsvekkende måte?

Ved inklusjonsmyositt har immunsuppresiv behandling ingen effekt!

24

Hvilke symptomer kan de med systemisk vaskulitt ha som kan likne litt på de ved malignitet?

Feber, nattesvette, vekttap, nedsatt AT.

25

Hvordan kan man undersøke huden mtp systemisk vaskulitt?

Palpabel purpura, ulcerasjoner, livede reticularis, infarkter.

26

Hvilke symptomer kan systemiske vaskulitter gi fra ØNH og luftveier?

Epistaxis, tilbakevendende sinusitter og nedsatt hørsel. Hemoptyse, hoste, dårlig kontrollert astma.

27

Hvilken av ANCA-vaskulittene er gir eosinofil infiltrasjon av karveggen?

Den som heter eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA), og som også kalles Churg-Strauss syndrom.

28

Hvilken av ANCA-vaskulittene debuterer oftest med epistaxis?

Granulomatøs polyangiitt (Wegeners). Affiserer ofte både øvre og nedre luftveier (ØNH), samt nyrer.

29

Hvilken av ANCA-vaskulittene gir oftest RPGN?

Mikroskopisk polyangiitt. Affiserer først og fremst nyre og gir også hemorrhagisk alveolitt.

30

Ved granulomatøs polyangiitt sees histologisk granulomer, betennelse og immunnedslag. Rett eller galt?

Galt. Sees ikke immunnedslag.

31

Når vil det være sannsynlig at noen feiler Takayasu arteritt?

Tre eller flere av disse kriteriene:
1. Alder ved sykdomsdebut <40
2. Claudicatio
3. Redusert puls i a.radialis ("pulseless disease")
4. BT-forskjell > 10mmHg i armene
5. Bilyd over subclavia eller aorta
6. Patologisk arteriogram: Avsmalning eller okklusjon av aorta, dens primære grener eller store arterier proksimalt i over- eller underekstremitetene.

* Andre årsaker som aterosklerose, fibromuskulær dysplasi eller liknende årsaker må utelukkes.

32

Hva er den vanligste vaskulitten i Nord-Europa?

Kjempecellearteritt/temporalisarteritt.

33

Kriterier for polymyalgia revmatika:

Obligatoriske kriterier:
- alder over 50 år
- nylig oppstått smert og stivhet i begge skuldre
- unormal SR og CRP

34

Hvilke ledd skal punkteres?

Ved mistanke om septisk artritt, krystallartritt (feks urinsyregikt) eller intra-artikulær blødning. Også folk med akutt monoartritt.

35

Hva skjer med leddvæsken ved inflammasjon?

Den blir gjerne puss-aktig, hvitlig, volumet øker, funn av mange nøytrofile granulocytter og viskositeten går ned (dette grunnet enzymatisk degenerasjon)!

36

Polyarteritis nodosa sees i noen tilfeller assosiert med hvilke infeksjoner?

Hepatitt B og C.

37

Behandling av polyangitt med granulomatose (GPA)?

Cyklofosfamid eller rituximab. Høydose steroider. Mercaptoetansulfonat (Mesna) og rikelig med væske. Ved revisjon skriftes cyklofosfamid ut med metotrexat eller azatioprin.

38

Kliniske trekk ved GPA?

Angriper hovedsakelig øvre og nedre luftveier. Kan progrediere til nyre og debuterer oftest med mikrohematuri og proteinuri. To av tre får artritt. Små og mellomstore kar som affiseres.

39

Hvordan skiller MPA seg fra GPA klinisk?

Nyrene er angrepet i 90-100 % av tilfellene, lungene kun hos halvparten og øvre luftveier enda sjeldnere. Primært små kar som er affisert.

40

Eosinofil Granulomatose opptrer gjerne i 3 trinn, hvilke?

1. flere år med alvorlig astma, ofte rhinitt og nesepolypper.
2. eosinofile vevsinfiltrater og høyt antall eosinofile i blod manifesterer seg med ulike organsymptomer samt feber, vekttap og sykdomsfølelse.
3. systemisk vaskulitt med livstruende komplikasjoner

41

Positive antistoffer hos følgende sykdommer?
- RA
- MCDT
- Systemisk sklerose
- Sjøgrens
- Myositt
- SLE
- GPA
- MPA

RA: anti-CCP
MCDT: anti-RNP
systemisk sklerose: anti-topo-1
Sjøgrens: anti-SSA
Myositt: anti-Jo-1
SLE: andi-ds-DNA
GPA: c-ANCA
MPA: p-ANCA