Ritningslära Flashcards Preview

Byggnadsteknik > Ritningslära > Flashcards

Flashcards in Ritningslära Deck (8)
Loading flashcards...
1

Var finns alltid ​​ritningshuvudet placerat​​ på en ritning? Beskriv ​​vilken information du får genom att läsa ritningshuvudet. Tänk på helheten.

Ritningshuvudet/namnrutan​​ är placerad l​ängst ned på ritningen​? Och innehåller alla uppgifter om den specifika ritningen​, t.ex. vad ritningen föreställer, skala, ritningsnummer, vem som ritat ritningen och datum. Ovanför detta ritningshuvud/namnrutan finns kolumnerna: REV, ANT, ÄNDRINGEN, AVSER, SIGN och DATUM; där ska eventuella revideringar av ritningen föras in tillsammans med datum för ändringen.

2

Var​​ hittar du och ​​vad menas med revideringstabell​​?

Beskriver ändringar som gjorts. I tabellen som finns i anslutning till ritningshuvudet ska finnas följande uppgifter:
·​ Revideringens ​beteckning
·​ ​Antalet ​revideringsställen
· ​Uppgift om ​vad revideringen avser
. Signatur ​a​v den som ​har granskat ​revideringen
·​ Datum

3

Vad menas med en ritnings​​ skrivfält?​​ ​​Vilken information ​​kan du genom att studera ritningens skrivfält? Tänk på helheten.

Skrivfält​​: ​ Avsett för kompletterande information till den som ska läsa, tolka eller bygga efter ritningen., samt den som ska kontrollera arbetet​. All text tillhörande en ritning är sammanställd på ritningens högra sida i en spalt ovanför namnrutan/ritningshuvudet. Plats för eventuella förklaringar, föreskrifter och hänvisningar. ​Om ritningarna omfattar flera byggnader i ett och samma projekt eller en byggnad med flera plan, visar man en orienteringsfigur i nedre delen av skrivfältet.

4

För dig som mäklare kan en ​​situationsplan​​ vara en viktig del i din kommande profession. Beskriv ​​vilken information ​​du får av en situationsplan och nämn ​​minst fyra ”saker” som måste finnas med ​​på en situationsplan.

Situationsplanen​​ upprättas vid ny- eller ombyggnad, som underlag vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra. Det är den typ av ritning som används för att ​visa att DPs krav på byggnadens placering och storlek uppfylls.​ Vid byggnation utgör denna plan underlag för att byggnaderna hamnar på rätt plats.

Situationsplanen ger oss information om:
1. Ett ​befintligt eller planerat läge​ för en byggnad,​
​ tillbyggnad eller andra anläggningar på en fastighet.
2. Fastighetsgränser
3. fastighetsbeteckningar och dess orientering​, vilket visas med en norrpil.
4. Byggnadens huvudmått ​och ​måtten till ​fastighetsgräns, färdig markhöjd, byggnadens grundhöjd ​och ​byggnadens läge ​mot norr och syd visas även.

5

Beskriv vad menas med en ​​fasadritning​​ och nämn ​​minst fyra ”saker”​​ denna visar.

Fasadritningen​​ ska finnas med i ​bygglovsansökan​ och används för att granska om byggnaden är​ anpassad till det område den är tänkt att byggas i ​då den vi​sar hus bostadshuset kommer se ut från alla vädersträck.

Fasadritningen ger information om:
1. Namn på alla fasader från olika väderstreck
2. Befintliga och nya​ marklinjer ​(streckad linje), (heldragen linje)
3. Detaljer ​som spröjs på fönster, midja, knutbrädor, eventuell skorsten mm.
4. Material och kulör
5. Ritning ​och skalstock i skala 1:100
6. Ritningshuvud

6

Beskriv vad menas med en​​ planritning​​ och nämn minst​​ fem “saker” ​​ denna visar.

En​ ​planritning​​ ​​visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med ​rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera​. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning ger information om:
1. V​åningsplanets​ olika delar (​rum​)
2. Dess​ funktion​ (kök, sovrum, dusch)
3. Dess ​yta i kvadratmeter
4. Fönster och dörrar
5. Var​ ​fast inredning​ ​såsom köksinredning, tvättstuga, wc och dusch är ​placerad
6. Var sektioner är tagna
7. B​yggnadsarea​ samt ​bruttoarea​ för varje plan
8. Eventuell lutning mellan entré och ​garage​ ​(får vara max 1:20).

7

Beskriv vad menas med en​​ sektionsritning.

Sektionsritning​​ Visar ett vertikalt snitt genom byggnadenm stor skala.

Sektionsritningen ger information om:
1. De bärande delarna
2. Hur väggar, bjälklag, yttertak är uppbyggda
3. Rumshöjd
4. Byggnadshöjd
5. Taklutning​ (14 grader och lägre är flacka tak)
6. Hur byggnaden ansluter sig till mark

8

Beskriv vad som menas med en ​​detaljritning.

Detaljritning ​​är en ritning i en stor skala där man ser​ detaljerna i en liten del av byggnaden. Delar av en byggnad, ​oftast en konstruktionslösning, som behöver förtydliga​s. En detaljritning är en ritning i en stor skala (ofta 1:20 eller 1:10).