Byggmaterial Flashcards Preview

Byggnadsteknik > Byggmaterial > Flashcards

Flashcards in Byggmaterial Deck (8)
Loading flashcards...
1

Två vanliga isoleringsmaterial b​​enämns ​​mineralull och cellplast​​. I denna uppgift ska du ​​beskriva materialskillnaderna ​​mellan dessa och när och v​​ar de är lämpliga.

Mineralull:​​ ​​Samlingsnamn ​för byggnadsmaterial av mineralfiber som i första hand används för värmeisolering för väggar, tak och mellanbjälklag, men även för brand- och ljudisolering​. Finns glas- och stenull. Produktion sker i smältugn, ca 1500-1600°.
Innehåll: sten, kalksten, återvunnit material i form av briketter. Råmaterial är sand, SiO2, spill från tillverkningen, återvunnit glas från hushåll och bilrutor, ca 70%!, backelit (plast), bindemedel.
Egenskaper:
· Mycket låg värmeledningsförmåga (λ-värde)
· Brandskydd
· Bullerskydd
· Vissa är kapillärbrytande (markisolering)
· Återvinningsbart
OBS! Ska förvaras torrt.....

Cellplast:​​ ​Cellplast, ibland kallad skumplast, är en typ av ​plast​. ​Frigolit​ och ​Ecoprim​ är exempel. ​Cellplast har fått en stor betydelse i byggindustrin, till exempel vid isolering av främst byggnadsdelar som står i kontakt med mark och fukt. Har god isolerings och lastupptagningsförmåga, men är brännbart.
Innehåll: råmaterial är råolja, innehåller polystyren (95%) och pentan ( 5 %), cellplast består av 2 % material och 98 % luft. (stillastående luft isolerar bra) (tänk såpbubblor!)
Egenskaper:
· Mycket låg värmeledningsförmåga (λ-värde)
· Kapillärbrytande
· Bullerskydd
· Återvinningsbart (rent = nytt material eller energiutvinning)
· Ej brandskydd (branden i London sommaren 2017 – hade byggt med cellplast)

Två varianter av cellplast​​ – beror på tillverkningsmetod: EPS – cellplast (frigolit):
- Plastkulor innehållande jäsmedel
- placeras i formar – värms upp – smälter till slutgiltig form - Lämplig som källarväggsisolering
Resultatet blir en skiva där man kan se de expanderade kulorna som skivan är tillverkad av.

XPS – cellplast (kan vara lilaröd – styrolit):
- Plast och jäsmedel placeras i en plastspruta – expanderar ur sprutmunstycket.
- Lämplig som markisolering och källarisolering
- Denna kan du gå på – funkar bra till husgrund, platta på mark men även källarvägg!
Bättre lastupptagingsförmåga ä EPS och minimal fuktupptagning, men dyrare.

(Cellglas)​​ - Skivor med slutna glasceller. Oorganiskt och obrännbart.
(Cellulosaisolering)​​ - God isoleringsförmåga och används som lösullsisolering. Brännbart och organiskt material.

2

Beskriv vad som ​​menas med diffusionsspär​​r och vad är ​​materialet tillverkat av​​?

En ångspärr/diffusionspärr​​ ​​ska garantera att den varma, fuktiga inneluften inte kan ta sig ut till isoleringen. Isoleringsmaterialet är nämligen kallare än inneluften (ju längre ut mot ytterväggen, desto kallare) och om varm luft möter kall omvandlas den till kondens – det vill säga vatten. Vatten i isoleringen innebär fukt i trä- och tegelväggar. Vilket kan leda till fukt och mögel. Ångspärren hjälper också till att täta ditt hus, så att det inte kommer in kall luft utifrån.​ ​​Spärren​ ​​är en plastduk som ska sitta på insidan av isoleringen, dvs på isoleringens varma sida. Ångspärren ska bestå helt och hållet av plast som tejpas i fogarna och limmas längs kanterna in mot väggarna.

Innehåll: råmaterial är råolja.

Egenskaper:
- Plastfolie (polyeten) – hindra transport av fukt i ångfas genom olika byggnadsdelar.
- Mycket låg vattengenomsläpplighet (δ-värde).
Ej lämplig att återanvända då plastfolien åldras = funktionen försämras. Energiutvinning.

3

Följande begrepp: ​​värmeledningsförmåga och ånggenomsläpplighet​​, är viktiga att ha kunskap om i val av material till klimatskärmen​​. Beskriv dessa.

Värmeledningsförmåga:​​ ​Värmeledning är ​en form av värmetransport​ som sker via ​l​edning, strålning och konvektion​ = transmission. är ​e​genskapen​ hos ett material att leda värme och därför hur bra ett material isolerar. Värmledning kan ske i både fasta material, vätskor och gaser och beror på överföring av energi från “varmare” molekyler till “kallare” molekyler. Hög isoleringsförmåga = lågt lambda-värde. Detta värde bestäms genom att materialet utsätts för en temperaturskillnad och den värmemängd som per tidsenhet passerar genom materialets mäts. Värmledningsförmågan påverkas av materialets: ​Densitet, porositet, temperatur, fuktighet och ​bör tas hänsyn till i val av byggmaterial så man vet hur mycket isolering och tätning som krävs. Exempel på material med hög värmeledningsförmåga: stål och betong. Komp. s. 89.


Ånggenomsläpplighet​​: ​​ett mått på hur mycket ånga ett material släpper igenom? beror på faktorer som materialets ​densitet​ och ​temperatur​ och den ​relativa fuktighalten​ i den omgivande luften. Fukttransportegenskaperna vid konstant temperatur uttrycks som ånggenomsläpplighet, δ [m2/s], eller som fuktdiffusivitet, Dw [m2/s]

4

Vilken/​​vilka uppgifter kan en gipsskiva​​ ha och ​​vad är gipsskivor tillverkat av​​? Tänk på helheten.

Gipsskivor består av en kärna av gips med pappskikt på båda ytorna. Tjockleken är normalt 0 mm för utvändigt bruk och 13 mm för invändigt bruk.

Innehåll/uppbyggnad​​: (för byggnadsskivor och gipsskivor) Papper (tar upp dragkrafter) – gips (från dagbrott och restprodukter från rökgasrening och återvinning)

Egenskaper:
·​ ​Brandskydd (gips: kalk brinner ej)

Ex på användningsområde:
·​ Vägg, inomhus och utomhus (speciellt papper)
·​ ​Golv
·​ Undertak
·​ Våtrum (speciellt papper)

5

Betong ​​har och är ett ​​viktigt byggmaterial ​​och så kommer det även att vara. Hur är betong ​​sammansat​​t? Vilka ​​två materialegenskaper har betong som är viktiga i klimatskärmen och i stommen​​?

Betong utmärks av ​god beständighet, formbarhet och hållfasthet.​ Betong används främst i bärande byggnadsdelar och där påfrestningar i form av ex. fukt är stora. Tex bärande väggar, pelare, bjälklag, stommar, garagegolv, industrigolv, fasader etc.

Huvudbeståndsdelarna i betong är:
● Cement
● Ballast (grus, sand)
● Vatten (+ tillsatsmedel)

De två materialegenskaperna som är viktiga för klimatskärmen är​​…
- God lufttäthet, stort ånggenomgångsmotstånd men mycket dålig värmeisoleringsförmåga…
- Tungt material och god värmelagringsförmåga.

6

Trä​​ delas vanligen in i ​​två huvudgrupper​​, ​​vilka​​ är dessa och ge exempel på v​​ad som ingår i var och en.

1. Konstruktionsvirke​​ ​​(hållfasthet):​ ​Barrträd: ​Gran och furu (42%, 39%)
- växer snabbt, dyrt att producera
2. Snickerivirke​​ ​​(utseende)​:​ Lövträd: ​Björk, ek och bok, övriga ( 11%, 8%)
- växer långsammare, billigt att producera

7

Lättbetong​​ kan dels vara ​​lämpligt som stommaterial och dels vara lämpligt till klimatskärmen.​​ Beskriv lättbetongens ​​sammansättning​​, v​​arför den kan vara lämplig som isolerande skikt​​ och varför den i​​nte är fuktkänslig som t.ex. trä.

Lättbetong​​ ​är sammansatt av ​​ett bindemedel (ofta cement) blandat med vatten och tillsatsmedel. MEN till skillnad från betongen har ballasten (sten, grus) i betongen bytt ut mot material med lägre densitet.

● Lätt material som kan användas i bärande konstruktioner i byggnader
● Värmeisolerande - vilket gör den lämplig som isolerande skikt.
● Oorgansikt material - Vilket bidrar till mindre fuktkänslighet än trä.
● Brandbeständigt

8

Förr var det vanligt att använda tegel och mexisten som fasadmaterial. Frågan är - spelar det någon roll vilket begrepp av dessa två man använder? Beskriv hur du tänker.

Tegel:​​ ​tillverkas av ​lera ​som torkas och bränns i ugn. Vanligaste produkterna är ​murstenar, takpannor och dräneringsrör​. Som fasadmaterial är det bra för att:
- God beständighet
- Värmebeständigt
- Beständig mot all form av biologiskt och kemiskt angrepp (förutom starka syror)
- Elektriskt isolerande (s. 65 kompendiet).
- Tryckhållfastheten är god medan värmeisoleringsförmågan är dålig. (s.15 Praktiskt…)

Mexisten:​​ ​ är en f​abricerad kalksandsten, kalkcementtegel​ som främst används som fasadbeklädnad och dekorativa detaljer.
- Innehåll: tillverkas av kvartssand + kalk + vatten
- Egenskaper och användningsområde: samma som tegel