Sifat-sifat Huruf Flashcards Preview

ADSQ2103 Kemahiran Al Quran > Sifat-sifat Huruf > Flashcards

Flashcards in Sifat-sifat Huruf Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q

Pengertian sifat huruf?

A
  1. Sama ada dibunyikan dengan kuat atau lembut, meninggi atau rendah dan sebagainya.
  2. Keadaan yang berlaku ke atas setiap huruf apa bila ia keluar dari makhrajnya.
2
Q

Pembahagian sifat huruf?

A
  1. 10 sifat berlawanan

2. 7 sifat yang tidak berlawanan

3
Q

10 senarai sifat berlawanan

A
  1. al-jahr (nyaring) vs al-hams (sembunyi)