Symbolperspektivet Flashcards

1
Q

Vilka är symbolperspektivets grundläggande antaganden?

A
 • vi är alla olika och formas av interaktion med andra människor
 • kulturer hjälper oss att spara energi och reducera osäkerhet, vi söker regler.
 • kultur skapas och reproduceras genom allt vi gör (en cykel)
 • det är våra tolkning som har betydelse i våra handlingar, inte vad som faktiskt sker.
 • ledarskap handlar om att skapa mening och tolkningar.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad är en kultur?

A

En uppsättning av värderingar och normer som delas av en grupp människor.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

När växte detta perspektiv fram och varför?

A

Efter andra världskriget gick japan mycket bättre än andra länder trots att t.ex. USA satsade stenhårt på organisation och struktur . Detta eftersom Japan satsade på företagskulturen och sina medarbetare.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad innebär företagskultur?

A

Ramar för tankar men individuell frihet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vilka viktiga utgångspunkter är centrala i detta perspektiv?

A
 • Verkligheten är en subjektiv och social konstruktion. Uppfattningar beror på tidigare erfarenheter. Alla har olika perspektiv och inget är rätt och fel.
  Vill vi få effektiva organisationer måste vi ta hänsyn till detta.
 • Gemensam handling bygger på gemensam förståelse.
 • Förståelsen hjälper oss att se vad som är “rätt och fel” och hur man bör uppföra sig i företaget.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Det finns tre centrala sätt att utveckla kultur - vilka?

A
 • anställ och behåll människor med rätt tänk
 • indoktrinera och socialisera medarbetare (sandwich-principen)
 • utöva symboliskt ledarskap (man lever som man lär)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Det finns ytterligare 8 sätt att utveckla kultur - som är ständigt pågående processer av verklighetskonstruktion?

A

Symboler (rumsstorlek, kontorsplacering, position), maktstrukturer (jargong, beröm), språk, organisationsstruktur (internt), ledarens egna beteende, kontrollsystem (arbetstider, lunch, nöjen), ritualer (planering, delegering, deadlines, kaffepauser), berättelser och myter (den framgångsrika personen, snabb befordran, ingen lojalitet, behöver inte va sann)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka är kulturens funktioner?

A
 • definierar gränser till andra organisationer
 • skapar engagemang som ofta är större än det individuella intresset
 • den minskar osäkerhet genom att erbjuda standarder för vad medarbetare bör säga och göra
 • den skapar kontinuitet då den stabiliserar vår förståelse
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur leder Soutwest airlines med kärlek? A B C

A

Acknowledge people
Back people up
Count your people as your business partners

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad innebär stark kultur?

A

Hög grad av homogenitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Fördelar och nackdelar med stark kultur

A

Fördelar: bra effektivitet, hög gruppsammanhållning

Nackdelar: risk för group think, gruppen kan bli isolerad om den är homogen => hotfullt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad kan en stark kultur leda till?

A
 • överskattar sin förmåga
 • ökad trångsynthet
 • falsk enighet - kulturen är så stark att medarbetare inte vågar motsätta sig och håller med även om de inte gör det egentligen. Kan även ge en falsk bild (det är sant/bäst för att alla tänker/tycker så).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad innebär organisatoriskt hyckleri?

A
 • Man säger en sak men gör något annat. Ex: många pratar om hållbarhet som något jätteviktigt men gör internt ingenting för att minska utsläpp.
 • Värderingar och kultur är en stor del av verksamhetens varumärkesuppbyggnad. Det räcker därmed inte att läsa om företaget utan studera hur de faktiskt agerar.
 • Värderingar ska styra hur man beter sig i företaget, inte bara fungera som bra marknadsföring.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilka är Scheins tre nivåer av kultur?

A
 • Artefakter: det vi ser och hör. Observerbart. Medveten kultur.
 • Uttalade värderingar: hur vi tycker att det borde vara. Undermedveten kultur.
 • Grundläggande antaganden: förgivettagna, osynliga och omedvetna. När vi studerar kulturer är det intressant att se hur dessa tre samspelar.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är Hofstedes kulturdimensionsteori?

A

En teori som identifierar ett antal dimensioner som beskriver kulturella värderingar som påverkar värderingar på arbetsplatser och i organisationer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

I den första versionen av de kulturella dimensionerna fanns fyra dimensioner, vilka?

A

Maktdistans, individualism mot kollektivism, maskulinitet mot femininitet och osäkerhetsundvikande.

17
Q

Det tillkom sedan två till kulturella dimensioner - vilka?

A

Lång mot kort tidsorientering och tillfredsställelse mot återhållsamhet

18
Q

Tracey och Wiersema såg tre olika typer av ledarskap utifrån olika kulturer och olika regler i företag - vilka?

A

Antingen är man 1. duktig på effektivitet 2. produktinnovativ eller 3. kundnära.
Vid nr 1. har man inga tänkande medarbetare, arbetar som maskiner, nr 2. experterna, de mest kreativa, nr. 3 de som känner kunderna bäst kan erbjuda det som kunderna vill ha. decentralisering.

19
Q

Vad ansåg Nils Brunsson?

A

Beslut som inte leder till handling, kan studeras som ett eget fenomen. Behöver inte komma efter varandra. För att få till handling bör organisationer bör vi undvika formella beslut, pga formella beslutsprocesser genererar för mycket information och kännetecknas av prat.

20
Q

Hur uppstår hyckleri?

A

Det är ett svar mot en värld där världen, idéer och människor är i konflikt. Moderna organisationen låtsas att de kan tillgodose konflikterande intressen. Hyckleri är inte endast ett aktivt svar utan också ett resultat av konflikt.
Konflikter kan också uppstå över tid då intressen förändras.

21
Q

Hur kan hyckleri skapa möjligheter?

A
 • underlättar handling i situationer av konflikt
 • det gör prat och beslut möjligt
 • gör att vi kan få vara “otydliga” : att ha drömmar och visioner om framtiden medan vi är inte där än. Att ha ett mål kan skapa positiva effekter, även om det inte uppnås. förbättrar möjligheten för legitimitet och organisatorisk överlevnad.
22
Q

Vad menas med hållbarhetsbegreppets otydlighet?

A

Det är brett. Hållbarhet kan innebära olika saker beroende på den situationen man är i. Speciellt social hållbarhet.

23
Q

Vilka är institutionella teorins grundantaganden?

A

Organisationer och dess medlemmar är inte rationella aktörer utan påverkas av sin omgivning och hur man gjort saker tidigare. Det är dock viktigt att framstå som rationell och den rationella ytan är viktig.
Man efterliknar andra liknande organisationer och inför samma modeller, t.ex. skolor.

24
Q

Vad är institutionell teori kritik mot?

A

Om att organisationers struktur och processer förklarar vad som är effektivt. Istället är förklaringen att de följer förväntningar i omgivningen.

25
Q

Varför är det bra med institutioner?

A

De skapar ordning och räddar oss från kaos. De är ett mönster för kollektiv handling. Skapar ordning, stabilitet och förutsägbarhet.

26
Q

Vad gör institutioner?

A

Frigör energi till innovationer, sätter ramar för hur människor och organisationer kan agera, samtidigt som dom möjliggör agerande, skapar spelregler och gör att organisationer och människor anpassar sig till sin institutionella omgivning.

27
Q

Vad kännetecknar den nyinstitutionella teorin?

A

Den pratar mer om organisationer på ett större och mindre personligt plan. Mänskliga aktiviteter blir till mönster som tas för givet. Sättet att bete sig på sker omedvetet och samma mönster upprepas inom ett helt fält.

28
Q

Vad tillför nyinstitutionell teori till den gamla?

A

Formell struktur anses vara en myt, löskoppling mellan den formella strukturen och vad organisationen faktiskt gör och isomorfism.

29
Q

På vilket sätt ser teorin att den formella strukturen är en myt?

A

Organisering handlar om att anpassa till institutionaliserade regler snarare än samordning och kontroll.
Vi tror att vi följer regler, scheman och befattningsbeskrivningar
Det som sägs och låter bra är inte alltid det som utförs
Vi lever med en myt om den rationella organisationen.
Fördelen med myter är att de tillhör legitimitet, stabilitet och resurser. Att anpassa till myter handlar om överlevnad. Ger sken av effektivitet.

30
Q

Hur resulterar teorin i löskoppling?

A

Formella strukturer separeras, löskopplas från de informella
Det uppstår två parallella strukturer. Formell och informell, kan vara särkopplade.
Den informella samordnar det som utförs i praktiken
Den formella håller myterna vid liv
Fördelen med två strukturer är att anpassningsförmågan mot förändringar i omvärlden ökar.

31
Q

Vad är isomorfism?

A
 • Inte längre den enskilda organisationerna som är i fokus utan de som ingår i fältet som tex offentlig förvaltning, marknadsdrivna organisationer, ideella organisationer
 • Alla organisationer i fältet blir beroende av varandra. Man påverkas mer än vad man trodde innan.
 • Liknar varandra: Tvingande, imiterande, normativ isomorfism. Gemensamt språk.
 • Gemensamt vokabulär utvecklas. Det ger signaler om att vara rationell. Så här gör vi!
 • De lokala variationerna bortses
32
Q

Vad är tvingande isomorfism?

A
 • när organisationer svarar på externa krav
 • Kan vara lagar och regler; hur man får hantera olika grejer, nya lagar för utsläpp och då måste man hantera det på speciella sätt
 • Certifieringssystem
33
Q

Vad är mimetisk isomorfism?

A
 • När organisationer tar efter varandra
 • Imiterar de som förefaller framgångsrika
 • Benchmarking
 • LEAN- ett exempel. Hur man imiterar, och därmed börjar likna varanda.
 • Små företag tar efter stora.
34
Q

Normativ isomorfism?

A
 • Sker när människor med liknande utbildning och erfarenheter tar med sig dessa dit de arbetar.
 • Ekonomistudenter tar med sig ett antal normer till arbetslivet
 • Professioner
35
Q

Vad innebär den skandinaviska institutionella teorin?

A

Moden som “recept” på lösningar.

 • Ständiga förändringar i omgivningen skapar utmaningar från organisationer. Recept på lösningar efterfrågas därför. Universella lösningar.
 • recepten som erbjuds liknar ofta varandra till innehållet
 • exempel på recept som moden under 1990-talet: kvalitetssäkringar, nedskärning och personalminskning, etik och lärande organisationer.
 • exempel från början av 2000-talet: avbyråkratisering, affärslogik ist. för förvaltning, omdömeshantering och new public management.
 • HÅLLBARHET
36
Q

Vilka är symbolperspektivets styrkor?

A

+ flexibelt
+ innefattar tankar, uttalanden och handlingar (vilka inte alltid hänger ihop)
+ varför det inte blir som det är tänkt (irrationella människor)
+ potential att öka självmedvetenhet. Att man är medveten om de informella och normativa mönster som finns.

37
Q

Vilka är symbolperspektivets svagheter?

A
 • fokus på det osynliga gör det otydligt
 • flummigt - går inte att mäta (kanske det som gör det intressant?)
 • den ifrågasättande approachen skapar tvivel och det är jobbigt att ifrågasätta allt.
 • perspektiven ska ses tillsammans