TCM Formulas: Clearing Flashcards Preview

NCCAOM Herbs Review > TCM Formulas: Clearing > Flashcards

Flashcards in TCM Formulas: Clearing Deck (17):
1

Ba Zheng San

Eight Upright Powder

--Heat or Damp Heat induced Dysuria
--Painful urination, scanty urination, dark, cloudy urination, thirst, fever
Huashi 9
Mutong 9
Cheqianzi 9
Qumai 9
Bianxu 9
Zhizi 9
Dahuang 9
Zhigancao 9

2

Er Miao San

Two Miracle Powder

--Dampheat (Sanjiao)
--Foul smelling ernia hea, vaginal itching; sore, swollen knees, back
Cangzhu 15
Huangbai 15
(+ ginger juice)

3

Qingqi Huatan Wan

Clear Qi and Transform Phlegm Decoction

--Metal Qi Stagnation + Phlegm Heat
--Coughing with yellow phlegm; chest pain; SOB
Banxia 4.5
Dannanxing 4.5
Chenpi 3
Zhishi 3
Xingren 3
Gualouren 3
Shengjiang 3
Fuling 3
Huangqin 3

4

Qingying Tang

Clear the Nutritive Decoction

--Ying Layer Heat
--Eyes unable to close (or open); skin eruptions; thirst; night fever; delirium; restlessness
--Loss of Consciousness
Shuiniujiao 30
Shengdi 15
Maidong 9
Xuanshen 9
Jinyinhua 9
Lianqiao 6
Zhuyexin 3
Huanglian 5
Danshen 6

5

Xijiao Dihuang Tang

Rhinocerous Rhemmania Decoction

--Xue Layer Heat
--Erratic bleeding disorders; fever; delirium; end-stage febrile disease
-- Loss of Consciousness
Xijiao 30
Shengdi 24
Chishao 12
Mudanpi 9

6

Daochi San

Guide the Red Powder

--Fire in the Shaoyin Channel and/or Small Intestine
--Mouth sores; tongue ulcers; thirst
--Dark, painful urination
Shengdi 6
Mutong 6
Zhuye 6
Gancao Shao-tips 6

7

Longdan Xiegan Tang

Gentiana Purge the Liver Decoction

--Dampheat in the Liver and Gall Bladder (Shaoyang)
--Painful, difficult urination; swelling of genetalia
--foul smelling hernia; dysmenorrhea; irritability; migraines
--abdominal pain; gall stones
Longdancao 6
Huangqin 9
Zhizi 9
Cheqianzi 9
Mutong 6
Chaihu 6
Shengdi 9
Danggui 3
Gancao 6

8

Shaoyao Tang

Peony Decoction

--Dampheat Accumulation
--Abdominal Pain
--Tenesmus, difficulty bowel movement; diarrhea with pus and blood or burning sensation; thirst; dark, scanty urination
Baishao 15
Binglang 4.5
Gancao 4.5
Danggui 6
Muxiang 4.5
Rougui 1.5
Huangqin 9
Huanglian 6
Dahuang 6

9

Qingwei San

Clear the Stomach Powder

--Lung Heat
--Asthmatic Breathing due to dry heat
--Coughing, wheezing, difficult to expectorate sputum; fever; thirst
Sangbaipi 30
Digupi 30
Gengmi 3
Gancao 3

10

Xiehuang San

Drain the Yellow Powder

--Smoldering Fire in Spleen
--Mouth ulcers; red lips; children who lick lips
Shigao 15
Fangfeng 15
Huoxiang 6
Zhizi 3
Gancao 12

11

Yunu Jian

Jade Maiden Simmer

--Stomach Heat with Liver Fire
--Nausea, belching, acid reflux, stomach qi ascension with hypochondriac pain
Huanglian 18
Wuzhuyu 3

12

Puji Xiaodu Yin

General Rescue to Diminish Toxins Drink

--Heat and Wind Toxicity
--Swollen head; pain
--Mumps (epidemic disease)
--Chills, fever, painful aching, thirst
Jiu Huangqin 15
Jiu Huanglian 15
Lianqiao 3
Niubangzi 3
Bohe 3
Jiangcan 2
Xuanshen 6
Mabo 3
Banlangen 3
Jiegeng 6
Chenpi 6
Chaihu 6
Shengma 2
Gancao 6

13

Wuwei Xiaodu Yin

Five Ingredients to Diminish Toxins Drink

--Heat Toxicity
--Swelling, boils, carbuncles, redness and pain with heat
Jinyinhua 9
Pugongying 3.5
Zihua Diding 3.5
Ye Juhua 3.5
Zibei Tiangui 3.5

14

Xiaoji Yinzi

Small Thistle Drink Combination

--Sanjiao Dampheat
--Turbid urination with bleeding and discomfort; thirst
Xiaoji 9
Puhuang 9
Oujie 9
Shengdi 9
Danggui 9
Huashi 9
Tongcao 9
Danzhuyu 9
Shanzhizi 9
Gancao 9

15

Qinghao Biejia Tang

Sweet Wormwood and Turtle Shell Decoction

--Yin Layer Febrile Disease; post-febrile Yin Xu Heat
--Low grade fever in evening or night; thirst
Qinghao 6
Biejia 15
Shengdi 12
Zhimu 6
Mudanpi 9

16

Qinggu San

Clear the Bones Powder

--Yin Layer Heat in Bones
--Afternoon tidal fever; steaming bones
Yinchaihu 4.5
Zhimu 3
Huhuanglian 3
Digupi 3
Qinjiao 3
Qinghao 3
Biejia 3
Gancao 1.5

17

Huaihua San

Sophora Flower Powder

--Wind-heat in the stomach and intestines
-- Clear heat and stop bleeding
-- Bright red bleeding preceeding or during defecation; hemmorhoids
Chao Huaihua 12
Cebaiye 12
Jingjie 6
Fuchao Zhike 6