TCM: Tonifying Formulas Flashcards Preview

NCCAOM Herbs Review > TCM: Tonifying Formulas > Flashcards

Flashcards in TCM: Tonifying Formulas Deck (29):
1

Buzhong Yiqi Tang

Tonify the Center, Benefit the Qi Decoction

--Spleen/ Stomach Qi Deficiency; Weakness; Lack of Shen
--Low Breath, prolapse, weakness, fatigue
Huangqi 18
Renshen 6
Zhigancao 9
Baizhu 9
Chenpi 6
Chaihu 6
Shengma 6
Danggui 3

2

Wandai Tang

Exhaustion of the Daimai Decoction

--Spleen Deficiency with Internal Dampness
--Spleen failing to transform and transport due to Liver Wind
--Abundant white mucus-like vaginal discharge
Chao Baizhu 30
Chao Shanyao 30
Jiu Baishao 15
Cangzhu 9
Cheqianzi 9
Chaihu 1.5
Heijiesui 1.5
Chenpi 1.5 Renshen 6
Gancao 3

3

Dingxiang Shidi Tang

Clove and Persimmon Calyx Decoction

Spleen and Stomach Qi and Yang Deficiency
--Hiccups
--Bloating and Vomiting
Dingxiang 9
Shidi 9
Renshen 9
Shengjiang 6

4

Shenling Baizhu San

Ginseng, Poria and Atractylodes Powder

--Spleen Qi Deficiency
--Weakness, poor appetite, diarrhea
Renshen 10
Fuling 10
Baizhu 10
Shanyao 10
Lianzirou 5
Biandou 7.5
Yiyiren 5 Sharen 5
Jiegeng 5
Gancao 10

5

Shengmai San

Engender the Pulse (Beat) Powder

--Lung Qi Xu; Qi and Yin Deficiency of Upper Jiao
--Spontaneous sweating, weak pulse, absent pulse
Renshen 9
Maidong 9
Wuweizi 6

6

Si Junzi Tang

Four Gentlemen Decoction

--Middle Jiao Qi Deficiency
--Pale face, weak limbs, low voice, low appetite
Renshen 9
Baizhu 9
Fuling 9
Zhigancao 6

7

Si Wu Tang

Four Materials Decoction

--General Blood Deficiency
--Dizziness, blurred vision, pale nails
Shu Dihuang 12
Danggui 6
Baishao 9
Chuanxiong 6

8

Ba Zhen Tang

Eight Treasures Decoction

--Qi and Blood Deficiency
Renshen 9
Baizhu 9
Fuling 9
Zhigancao 6
Shu Dihuang 12
Danggui 6
Baishao 9
Chuanxiong 6
-- Si Junzi Tang + Siwu Tang

9

Danggui Buxue Tang

Angelica Tonify the Blood Decoction

--Blood Deficiency with signs of Qi Deficiency
--Low grade fever, hot skin, flushed face, thirst, pale tongue
Huangqi 30
Danggui 6

10

Guipi Tang

Return Home the Spleen Decoction

--Spleen Qi and Heart Blood Deficiency; Shen disturbance
--Pale face, weak extremities, poor appetite, loose stool
Insomnia, palpitations, poor memory, worry, night sweats
Renshen 6
Huangqi 3
Baizhu 3
Danggui 3
Longyanrou 3
Fushen 3
Suanzaoren 3
Yuanzhi 3
Muxiang 1.5
Shengjiang 1.5
Dazao 1.5
Zhigancao 1
-- Si Junzi Tang + Danggui Huangqi Buxue Tang + Aromatic Qi Tonics
--Over-work, over-worry, lack of sleep

11

Taishan Panshi San

Stone Base of Mount Tai Powder

--Spleen Qi Deficiency
--Spleen Failing to Contain
--Threatened Miscarriage; restless fetus; pallor, fatigue
Huangqin 3
Sharen 1.5
Chuanxiong 2.5
Renshen 12
Huangqi 12
Baizhu 6
Shu Dihuang 2.5
Baishao 2.5
Xuduan 3
Zhigancao 1.5
Nuomi (rice) 5

12

Shoutai Wan

Fetus Longevity Pill

--Kidney Deficiency failing to Secure the Uterus; Ren and Chong Weakness
--Threatened miscarriage, fetal distress and restlessness; low back pain, dizziness, weak legs
Tusizu 12
Sangjisheng 6
Ejiao 6
Xuduan 6

13

Jinsuo Gujing Wan

Golden Lock to Consolidate the Essence Pill

--Kidney Failing to Secure the Essence
--Spermatorrhea; Low Back pain; Tinnitus
Shawan Jili 12
Qianshi 12
Lianzirou 12
Lianxu 12
Longgu 6
Muli 6
--Taken with Salt Water

14

Gujing Wan

Stabilize the Menses (Essence) Pill

-- Blood heat; heat in the chong and renmai
--Yinxu heat
-- Continuous menstruation, or delayed menstruation
--Heat and irritability in chest, dry mouth
Zhi Guiban 9
Chao Baishao 15
Chishao 6
Chao Huangqin 6
Chunpi 3
Chao Huangbai 6
Xiangfu 6
-- Chunpi (Ailanthi) is anti-parasitic, clears heat, and stops bleeding, diarrhea by astringing

15

Biexie Feqing Yin

Dioscorea Root Divide the Clear Drink

--Kidney Qi Deficiency with Cold Damp
--Frequent, cloudy or painful urination
Biexie 12
Wuyao 9
Shichangpu 9
Yizhiren 9
--Yizhiren specifically counters disinhibition of urination

16

Sang Piaoxiao San

Mantis Egg Case Powder

--Heart and Kidney Qi Deficiency
--Loss of Communication
Frequent urination, milky urination, mental confusion; spermatorrhea; Enuresis
Sang Piaoxiao 9
Longgu 9
Guiban 9
Renshen 9
Fushen 9
Danggu 9
Yuanzhi 9
Shichangpu 9

17

Baihe Gujin Tang

Lily Bulb Preserve Metal Decoction

--Lung and Kidney Yin Deficiency
--Bleeding in Upper Jiao
--False Heat
--Chronic Dry Cough; cough with blood-tinged sputum; cough with yin deficiency signs
Baihe 12
Maidong 12
Sheng Dihuang 12
Shu Dihuang 12
Beimu 6
Xuanshen 9
Danggui 9
Baishao 9
Jiegeng 6
Gancao 6
--Siwu Tang + Baihe Dihuang Tang + Jiegeng Tang + Yin Tonics

18

Da Buyin Wan

Great Tonify Yin Pill

--Yin Deficiency with Heat
--Purpura (bleeding under skin); Tidal Fever, Night Sweats
Shu Dihuang 12
Guiban 12
Huangbai 9
Zhimu 9

19

Danggui Liuhuang Tang

Angelica Six Yellow Decoction

--Yin Deficiency with Heat
--High Fever, Profuse Sweating, Thirst, Scanty Urine
Danggui 9
Shu Dihuang 9
Sheng Dihuang 12
Huangqi 15
Huangqin 12
Huanglian 6
Huangbai 12

20

Er Zhi Wan

Two Solstices Pill (Two Orgasms Pill)

--Liver and Kidney Yin Deficiency with Mild Heat
--Dry mouth, throat
Insomnia, weak knees or back, premature graying
Nuzhenzi 9
Hanliancao 9
Powder Nuzhenzi, boil Hanliancao twice into a paste + honey

21

Yi Guan Jian

Single Link Simmer

--General Yin and Blood Deficiency with Qi Stagnation
--Dry Symptoms and Pain; mental symptoms, acid regurgitation
Danggui
Sheng Dihuang
Gouqizi
Maidong
Beishashen
Chuanlianzi
--open dosages
-- For long term Liver diseases linked together under one design

22

Tianwang Buxin Dan

Heavenly Emperor Tonify the Heart Pellet

--Heart Yin Deficiency
--Mental Exhaustion due to Restlessness, dry throat, mouth ulcers, night sweats, nocturnal emissions, constipation, loss of memory, palpitations
-- Neurasthenia (fatigue, weakness, loss of memory)
Shengdi 40
Tiandong 10
Maidong 10
Wuweizi 10
Baiziren 10
Suanzaoren 10
Danggui 10
Longyanrou 10
Danshen 5
Xuanshen 5
Renshen 5
Fuling 5
Yuanzhi 5
Jiegeng 5
Zhusha 1
--Shengmai San + Liver Yin and Kidney Yin Tonics + Blood Tonics to nourish the Heart

23

Liuwei Dihuang Wan

Six Flavor Rhemannia Pill

--Kidney and Liver Yin Deficiency
--Impaired Urination
--Especially designed for Children; also for failure to thrive, poor development
Shu Dihuang 24
Shanzhuyu 12
Shanyao 12
Zexie 9
Fuling 9
Mudanpi 9
+ Wuweizi (Du Qi Wan) for Kidney failing to grasp the Qi with coughing or panting
+ Gouqizi and Juhua (Qi Ju Dihuang Tang) for dry or painful eyes
+ Zhimu and Huangbai (Zhi Bai Dihuang Tang) for night sweats or obsessive thoughts and images

24

Zuogui Wan

Turn to the Left Pill

--Kidney Yin Deficiency; Yuan Yin Weakness
--Dryness, dizziness, night sweating, sore back, knees
Shu Dihuang 24
Shanzhuyu 12
Shanyao 12
Gouqizi 12
Guiban jiao 12
Lu Jiaojiao 12
Tusizi 12
Chuan Niuxi 9

25

Yougui Wan

Turn to the Right Pill

--Kidney Yang Deficiency; Kidney Jing Xu; Weak Fire, Weak Spirits
--Fatigue, Cold Extremities, Sore Back
Shu Dihuang 24
Shanyao 12
Shanzhuyu 9
Gouqizi 9
Lu Jiaojiao 12
Tusuzi 9
Duzhong 12
Danggui 9
Rougui 6
Fuzi 6

26

Si Shen Wan

Four Spirits (Miracles) Pill

--Spleen and Kidney Yang Deficiency with Internal Cold
--Daybreak Diarrhea; chronic diarrhea; poor appetite
--Weak spirit, low strength; aversion to cold; low back pain
Buguzhi 12
Roudoukou 6
Wuweizi 6
Wuzhuyu 3
Shengjiang 3
Dazao 3

27

Jichuan Jian

Benefit Passage Simmer

--Kidney Yang Deficiency with Dryness and Failure to Open Passages

--Constipation; cold; frequent clear urination; low back pain
Huai Niuxi 9
Danggui 15
Roucongrong 6
Zexie 3
Zhike 3
Shengma 4.5

28

Er Xian Tang

Two Immortals Decoction

--Kidney Yang Deficiency with floating fire
--Hypertenstion; menstrual disturbance; headache
--Hot flashes, irritability; insomnia
Yinyanghuo 15
Xianmao 15
Bajitian 9
Zhimu 9
Huangbai 9
Danggui 9

29

Zhenren Yangzang Tang

Immortal Sages Raising the Viscera Decoction

--Deficiency Cold in the Zang
--Longstanding diarrhea or dysentery; anal prolapsed, pain in navel or abdomen; fatigue, low appetite
Yingsuke 36
Hezi 12
Roudoukou 5
Baishao 16
Zhigancao 8
Rougui 8
Baizhu 6
Renshen 6
Danggui 6
Muxiang 14