TCM Formulas: Release the Exterior Flashcards Preview

NCCAOM Herbs Review > TCM Formulas: Release the Exterior > Flashcards

Flashcards in TCM Formulas: Release the Exterior Deck (20):
1

Yin Qiao San - Indications and Ingredients

(Lonicera and Forsythia Powder)

--Wind-heat
--Wenbing
--Fever, thirst, sore throat
Jinyinhua 10
Lugen 4
Lianqiao 10
Zhuye 4
Niubangzi 6
Jiegeng 6
Bohe 6
Gancao 5
Jingjie 5
Dandouchi 5

2

Sang Ju Yin

(Mulberry and Chrysanthemum Drink)

--Lung Wind-heat
--Cough with fever, stuffy nose, thirst; whooping cough
--Wind reversely attacking Dry Metal
Sangye 7.5
Juhua 3
Xingren 6
Jiegeng 6
Lugen 6
Lianqiao 5
Bohe 2.5
Gancao 2.5

3

Chaige Jieji Tang

(Buplurem and Pueraria Release the Muscles Decoction)

--Taiyang wind-cold with Yangming heat and fluid damage to muscles, and with Shaoyang Fire congestion
--Muscle aches, dry nose, eye pain, restlessness, flu, children's respiratory infection
Chaihu 6
Gegen 9
Qianghuo 3
Baizhi 3
Huangqin 6
Shigao 3
Jiegeng 3
Baishao 6
Gancao 3
Shengjiang 3
Dazao 2

4

Jiajian Weirui Tang

Modified Solomon Seal Decoction

--Specific for Dry Phlegm Cough
--Fever, chills, thirst, dryness
Yuzhu 9
Congbai 6
Bohe 4.5
Dandouchi 12
Baiwei 3
Jiegeng 4.5
Dazao 2
Zhigancao 1.5

5

Shengma Gegen Tang

Cimicifuga and Pueraria Decoction

--Wind heat
--Rashes
Shengma 6
Gegen 6
Chishao 9
Gancao 6

6

Chuanxiong Chatiao San

Ligusticum and Green Tea Moderation Powder

--Wind Contraction induced Headaches
--Vertigo, nasal congestion
Chuanxiong 12
Boheye 24
Jingjie 12
Qianghuo 6
Fangfeng 4.5
Baizhi 6
Xixin 3
Zhigancao 6
Green Tea mixed in powdered herbs

7

Xiaofeng San

Dissolving Wind Powder

--Wind Rash; Damp Rash
--Itchy Skin; Nettle Rash; Urticaria
Danggui 6
Shengdi 6
Jingjie 6
Fangfeng 6
Niubangzi 6
Chantui 6
Zhimu 6
Houmaren 6
Cangzhu 6
Kushen 6
Mutong 3
Shigao 6
Gancao 3

8

Zhisuo San

Stop Cough Powder

--Cough Due to Wind and Dryness
--Cough with itchy throat, with or without chills or fever
Ziwan 9
Jingjie 9
Baiqian 9
Jiegeng 9
Baibu 9
Chenpi 6
Gancao 6

9

Sang Xing Tang

Mulberry and Apricot Decoction

--Warm Dryness Contraction
--Hot Phlegm in Lung
--Dry, hacking cough, headache, fever, thirst
Sangye 3
Xingren 4.5
Dandouchi 3
Zhizipi 3
Zhebeimu 3
Beishashen 6
Lipi 3

10

Xing Su San

Apricot and Perilla Powder


--Cold Dryness Contraction
--Cough, thin sticky phlegm
Xingren 9
Suye 9
Qianhu 9
Jiegeng 9
Fuling 9
Banxia 9
Chenpi 9
Zhike 6
Dazao 3
Gancao 3

11

Qingzao Jiufei Tang

Eliminate the Dryness Vexation and Rescue the Lung Decoction

--Dryness contraction
--Difficult to expectorate dry hacking with fever
Sangye 9
Shigao 7.5
Maidong 3.6
Ejiao 2.4
Heizhima 3
Xingren 2
Pipaye 3
Renshen 2
Gancao 3

12

Tiantai Wuyao San

Top Shelf Lindera Powder

--External Wind-Cold obstructing the Liver Channel
--Painful testicles or hernia
Wuyao 9
Xiao Huixiang 6
Gao Liangjiang 6
Muxiang 6
Qingpi 6
Chuanlianzi 9
Binglang 9
Badou 15

13

Cangerzi San

Xanthium Powder

--Wind Contraction
--Nasal Congestion
Cangerzi 7.5
Xinyihua 15
Baizhi 30
Bohe 1.5

14

Duhou Jisheng Tang

Angelica and Loranthi Decoction

--Chronic Wind-Damp Bi; Liver and Kidney Xu
--Low Back Pain due to deficiency
Duhuo 9
Sangjisheng 6
Duzhong 6
Niuxi 6
Xixin 6
Rougui 6
Fangfeng 6
Qinjiao 6
Danggui 6
Chuanxiong 6
Baishao 6
Shengdi 6
Renshen 6
Fuling 6
Gancao 6

15

Qianghuo Shengshi Tang

Notoptyrgium Vanquish Dampness Decoction

--Acute Wind-Damp Bi
--Joint and headaches; RA; Frozen Shoulder; Menstrual Pain
Qianghuo 6
Duhuo 6
Gaoben 3
Fangfeng 3
Manjingzi (Vitex) 2
Chuanxiong 1.5
Zhigancao 3

16

Renshen Baidu San

Ginseng to Overcome the Toxins Powder

--Qi Xu + Wind-Cold-Damp Contraction
--High fever, chills, body aches
Chuanxiong 9
Duhuo 9
Chaihu 9
Qianhu 9
Renshen 9
Fuling 9
Zhike 9
Jiegeng 9
Gancao 9

17

Juanbi Tang

Remove Painful Obstruction Decoction

--Wind-Cold-Damp Bi + Qi Xu
--Slight swelling, heaviness, numbness
Qianghuo 6
Huangqi 6
Danggui 6
Chishao 6
Fangfeng 6
Jianghuang 6
Shengjiang 6
Dazao 6
Gancao 6

18

Xiangru San

Elsholtzia Powder

--Wind-cold + internal dampness
--No sweating, heavy head; Stomach flu
Xiangru 12
Houpo 12
Biandou 9

19

Xiang Su San

Cyperus and Perilla Leaf Powder

--Wind-cold + Qi Stagnation
--Belching, decreased appetite, fever, chills, no sweating, fullness
Xiangfu 9
Zisuye 9
Chenpi 6
Zhigancao 3

20

Banxia Baizhu Tianma Tang

Pinellia, Atractylodes and Gastrodia Decoction

--Damp phlegm with internal wind
--Vertigo, imbalance, nausea, vomiting
Banxia 4.5
Baizhu 9
Tianma 3
Chenpi 3
Shengjiang 3
Fuling 3
Dazao 3
Gancao 1.5