Tema 3 Flashcards Preview

EH delkurs 3 > Tema 3 > Flashcards

Flashcards in Tema 3 Deck (21)
Loading flashcards...
1

I runda slängar, vilka länder kolonialiserade vilka 1815?

Spanien kontrollerade latinamerika

Frankrike och storbritannien - nordamerika

Holland Södra Asien

GB hade även indien och kanada.

2

Nämn ett sätt som de nya kolonierna skiljde sig från de gamla

Den äldre kolonialismen skilde sig från den senare imperialismen. Kommunikationerna vid kolonialismen var mer begränsad än vid imperialismen, mycket tack vare begränsad tekniken.
De äldre kolonierna styrdes indirekt av lokala furstar.

3

Vilka var förutsättningarna för den nya kolonialismen ?

Bättre kommunikation. - Avstånden mellan världsdelarna krympte. Ångbåtar, telegraf och järnväg. Restiderna förkortas otroligt mycket. Man hade byggt kanaler som gjorde att man enklare kunde ta sig över röda havet. Plus panamakanalen på 1900 talet. Telegraf, istället för att vänta ett år på brev som skulle seglas kunde ett meddelande komma fram och tillbaka på några minuter. Det gjorde att förutsättningar ökade för kolonierna.

Militär överlägsenhet. Man hade pansarbåtar och maskingevär. Man kom med kanonbåtar och tvingade fram handelsavtal.

Nya mediciner - Tidigare hade det varit svårt att komma in i Afrikas centrum tack vare malarian. Man kom på att kinin kunde fungera som skydd mot malaria. Men det var ändå fortsatt många som dog i tropiska sjukdomar.

Afrikansk instabilitet - slavhandeln gjorde att det rådde politiskt kaos i Afrika. Det hade heller inte funnits några agrara förutsättningar för en civilisation att växa fram på.

4

Vilka var drivkrafterna bakom impirialismen enligt föreläsningen?

Priset på varor sjönk kraftigt. Krisen vid 1870. Liberal ekonomi vs protektionism. Man ville hitta nya marknader som man kunde sälja till. Kolonierna blev sedan råvaruexportörer.

Förekomma konkurrens - Man tävlade för att inte bli utan kolonier.

Nationalism - man såg andra nationer som var konkurrenter.

Internationell prestige - Kolonier var ett bevis på att staten var mäktig. Italien gjorde stora prestige förluster.

5

Hur gjorde man när man kolonialiserade i Afrika enligt Berlinkonferensen?

Man slöt avtal mellan europeer och hövdingar. Man skulle beskydda stammar mot varandra.

frihandeln kring kongofloden. Man formulerade ett regelverk för koloniseringen för att undvika krig mellan stormakterna. Man behövde sluta avtal med lokala ledare och lite annat för att staten skulle erkännas. ”Principen om effektiv ockupation”. Konferensen ledde inte till bromsande utan det skyndade på imperialismen.

6

Både FR och GB vill kolonialisera nordafrika... vad hände?

FR fick marocko och GB fick egypten. Det började växa fram ett kolonialt samförstånd mellan FR och GB.

7

Hur såg kolonierna ut i Asien?

Japan kolonialiserade Korea

GB hade indien

USA kolonialiserade filippinerna

Nederländerna indonesien och singapore.

8

Vad hände samtidigt som man genom opiumkriget öppnade handel med Kina?

Ockuperar man delar av av kina. HongKong

9

Vad var några bakgrund till WW1?

Nationerna började mer och mer se varandra som bittra konkurrenter.

TYs anspråk på land i afrika gjorde att GB och FR blev tightare.

Den gamla maktbalansen var sönderslagen iom industrialiseringen.

Det var ett kapprutningsrace mellan. Stormakterna.

Tyskland hade byggt upp sin flotta vilket GB såg som ett stort hot. GB kände sig beroende av allierade, man var inte längre ohotad på världsarvet.

10

Vad kan sägas om Afrika i början av 1800 talet

Afrika var i början av 1800 talet jordens fattigaste kontinent. Detta berodde enligt boken på deras ekologiska begränsningar samt den växande slavhandeln som dränerade landet.

Afrika liknade nordamerika på visat att det hade naturtillgångar och var glest befolkat… men man invandrade inte hit pga att naturen var som den var med massor av hinder.
Utöver nildalen var naturresurserna dåliga. Det var mest nomader som bodde här, man bedrev hårt svedjebruk vilket gjorde att öknen bredde ut sig än mer.

11

Vad var en effekt av kolonialiseringen av Afrika?

Afrikas ekonomi växte under hela 1800-talet och de blev mer integrerade i världens ekonomi. Befolkningen ökade också. Dock blev man relativt sett fattigare och fattigare än resten av världen.

12

Hur avbröts slavhandeln?

Under 1700 talet hade britter och portugiser importerat ofantligt stora mängder slavar från afrika till kolonierna i syd och nordamerika. Dock hade man mer och mer börjat övergå till lönearbete och slavhandel förbjöds av britterna 1807. Därmed gick handeln tillbaka.
Portugiserna fortsatte dock att ta slavar till kaffeplantage i brasilien.. GB lyckades stoppa detta först 1850.

En anledning till att stoppa slavhandeln var bla att man behövde ha befolkningen kvar på kontinenten för att jobba på plantagen här och i gruvorna. Man förvandlade här slaveriet med lönearbete.

13

Förutom det som kom från gruvorna, vad expoterade afrika under 1800 talet?

Afrika började från mitten av 1800 talet att istället för slavar exportera mängder av jordbruks och skogsprodukter. Framförallt palmolja och jordnötter samt kakao. Efterfrågan på palmolja drevs upp genom mekaniseringen i resten av världen då oljan användes för att smörja motorer.
Bomull från Egypten med hög kvalite exporterades.
Även naturgummi till industrin och däck.

De afrikanska bönderna tjänade bra. Detta skapade spänningar då de militäriska stammarna som hade levt på att sälja slavar fick det tufft när slavhandeln gick tillbaka. Dessa började nu försöka kontrollera bönderna i stället och driva in skatter.

14

Hur såg de europeiska bosättningarna ut i afrika under 1800 talet?

Utöver Frankrikes erövrande av Algeriet och någon holländsk handelsstation i södra Afrika var de europeiska bosättningarna nästan icke existerande i Afrika fram till 1870.

Omkring 1880 började de europeiska länderna i snabb takt kolonialisera Afrika, detta efter berlinkonferensen. Då man beslöt regler för kolonialiseringen.

15

Hur förvaltade europeerna kolonierna i afrika?

Europeerna förvaltade Afrika på så vis att de försåg bönderna med livsmedel samt att de upprätthöll lag och ordning så att de kunde fortsätta med sin produktion.
Olika nationer hade olika strategier, men generellt slöt man avtal med olika stammars ledare osv. Man införe också beskattning och tvingade fram penninganvändning som skulle kunna kommersialisera det afrikanska jordbruket.

Europeerna investerade i att bygga järnvägar och kanaler för att sänka transportkostnader och tid i Afrika.

Man arrenderade ut mark till bönder och tog jordränta.

Man gjorde direkt investeringar i gruvdriften där man man bröt diamanter och guld.

16

Hur såg kolonierna ut i nordafrika?

Nordafrika var framförallt muslimskt, frankrike tog dock marocko 1830.

Britterna tog kontrollen över egypten 1870.

17

Hur såg det ut i södra afrika?

Sydafrikas tillväxt var den största. Hit invandrade mest europeer. Klimatet påminde mycket om europa. Stora satsningar på vaccination och infrastruktur hjälpte tillväxten. Gruvdriften här kom igång på slutet av 1800.

18

Hur såg det ut i västra och centralafrika?

Västafrika
Här exporterade man palmolja och kakao m m . Hög tillväxt.

Centralafrika
Kongo osv. Här var det fattigt och utvecklingen gick inget vidare.

19

Hur såg det ut i indien under kolonialiseringarna?

Det fanns stora jordbruk och tillgång till vatten i indien. Jordbruket bedrevs olika i öst och väst. Det blev dock ingen stor inhemsk handel med specificering då överskottet som bönderna producerade endast kom mindre överklasser till gagn.

Tack vara överklassen uppstod det dock en efterfrågan på fint hantverk, vilket utvecklades i indien. Man blev bra på att producera bomullstyger, detta handlade man med inrikes så väl som utrikes.

Kastväsendet förhindrade social rörlighet och kan ses som bromskloss i den indiska ekonomin.

Britterna kolonialiserade mer under 1800 talet, det ledde till uppror när de försökte tvinga på befolkningen liberala reformer som äganderätt osv.

20

Nämn hur GB påverkade indien positivt

Britterna satsade mycket på stora långsiktiga investeringar i indien och byggde ut infrastrukturen med väldiga järnvägslinjer som förband landet samt hjälpt dem bygga ut konstbevattningarna. Även om järnvägarnas främsta mål var export så gynnade det även den inhemska marknaden.

Man importerade maskiner och kunskap från GB. Det växte även fram egna indiska entreprenörer som bland annat drog igång indiens engen stålindustri i början av 1900 talet.

Det rådde stor tillväxt, nyodlingar och ökad rörlighet.

Britterna utveckla skolsystem till viss del.

21

Hur såg det ut u sydost-asien med kolonier?

Man koloniserade kraftigt här från 1600 och framåt. Hade plantage där man odlade muskot och peppar. Framförallt holländare. Man införde sedan odlingar av kaffe i bla Java. Indonesien.

Efter 1870 ökade utländska investeringar. Man tillverkade gummi, det fanns tenngruvor och man hittade olja i sumatra (holländska Shell).