Tema Flashcards Preview

EH delkurs 3 > Tema > Flashcards

Flashcards in Tema Deck (32)
Loading flashcards...
1

Vilka tre revolutioner inträffade i slutet av 1700 talet som kom att prägla 1800 talets utveckling?

Den engelska industriella revolutionen, Den nordamerikanska revolutionen (bildandet av USA) och den franska revolutionen.

2

Var/när uppstod den industriella revolutionen?

England, slutet på 1700 talet

3

Vad kan sägas om ångmaskinen?

Ångmaskinen var den primära kraftkällan under tillväxten vid 1800 talet.

Ångmaskinen hade funnits under ett tag, men det var på 1780 som Watson presenterade en version som kunde utveckla mekanisk kraft snarare än bara pumpa vatten.

Det var med ångmaskinen som man inledde övergången till fossila bränslen.

När man använde bränslet blev utvinning effektivare vilket gjorde att man fick mer bränsle och man kunde göra utvinningen effektivare osv.

4

Hur hänger jordbruket ihop med den industriella revolutionen?

Den agrara revolutionen var en viktig grund för industrialiseringen.

Det brittiska jordbruket revolutionerades från mitten av 1700 talet.

Dels hade man skaffat sig effektivare (växeljordbruk) och arbetskraftbesparande metoder samt att skiftesrörelsen (enclouser-rörelsen) hade gjort markerna mer sammanhängande för bönderna vilket rationaliserade arbetet.

5

Var gjorde de första tillverkningsmaskinerna entre?

Inom textilindustrin

Ju mer arbete som fanns i en produkt, desto mer hade man att vinna på att ersätta arbetet med maskiner.

Automatiserade vävstolar 1800 - 1820.

6

Varför fick industrialiseringen fäste i England och inte Frankrike?

Det var olika typer av inkomstfördelning i frankrike och england. Den engelska var med dynamisk och det fanns en större medelklass vilket gav bättre förutsättningar för industrialiseringen och att använda maskiner för att utföra arbetsmoment.

Har med efterfrågan att göra. En nyckelroll var också möjligheten att rekrytera arbetare till fabrikerna (tack vare att den agrara revolutionen hade drivit in folk till städerna)

7

Vad var en fördel med fabrikerna till skilland från hemma manifakturerna?

En fördel med fabrikerna var att många fabrikörer kunde dela på en anläggning och tillsammans investera i en ångmaskin eller vattenkraft osv.

8

Vad var en effekt av fabrikerna och platsen kring dessa?

När fler fabriker samlades växte nya industristäder fram med marknader för varor och bostäder och lika så skapades en effektivare arbetsmarknad. Här koncentrerades kunskaperna.

Maskinerna i sig skapade en efterfrågan på maskin-producenter, ingenjörer och reparatörer.

9

Vad kan sägas om ångmotorn i förhållande till järnväg och skeppsfart?

Att dra saker i vagn på räls hade man gjort sedan 1500 talet. Med watsons ångmaskin kom tanken att man skulle kunna använda en sådan för att driva vagnarna. Det första lokomotivet konstruerades 1804 av en engelskman.

Järnvägslinjer började under runt 1850 att knyta samman industristäder runt om i england.
Även vid denna tid började järnvägar dyka upp på andra ställen, framförallt i nordamerika.

Parallellt med järnvägen utvecklades ångkraften för sjöfarten.
Hjulångare används framförallt vid sjöar eller kanaler, fungerade dåligt på öppet hav. Där blev det bra när man började använda propeller. Första propellerdrivna fartyget korsade atlanten 1839.

Transportkostnaderna minskade drastiskt

10

Vad kan sägas om telegrafen?

1835 tillverkades den första elektriska telegrafen och några år senare dess alfabet.
1840, de första telegraflinorna och de första under vatten. Slutet av 1985 de första mellan England och USA. 1870 byggdes system som förenade alla världens kontinenter.
Slutet på 1800 talet uppfanns telefonen och radion.

11

Var och när kom den andra industriella revolutionen?

Här sköts den industriella utvecklingen till Tyskland och USA. Denna tid kom nya viktiga material, energiformer och innovationer. Slutet av 1800 talet.

12

Vad var prolitärer?

Bönder som blev jordbruksarbetare eller industriarbetare (lönearbetare). Man blir proletär. Man var småbonde som slogs ut och fick lov att lönearbeta… Detta hade med folkökningen att göra.

13

Hur såg rörligheten ut under 1800 talet?

liberala tankarna dominerade. Frihandel och fri rörlighet. Det var här man emigrerade till Amerika, men hade inga krav på pass.

14

Vad var en effekt av den franska revolutionen?

I och med den franska revolutionen så upphävdes grupperna (skråna) grupper som hade vissa privilegier.

15

Vad är en stor geografisk och strukturell fördel med GB som ledde till deras tidiga industrialisering?

Man hade Kol i stora kvantiteter

Storbritannien klarade sig från revolution. Det var alltså ett stabilt statsskick. Det gav potentiella investerare ett lugn.

16

Vad ledde höga löner i GB till?

Man behövde därför arbets kraftbesparande teknik då det var dyrt att betala arbetare. Det drev på IR.

17

Vad möjliggjorde ångmaskinerna i industrin?

Tidigare drevs maskinerna av vattenkraft och man var beroende av att ha maskiner där man hade vatten. Med ångmaskinerna kunde man flytta fabrikerna till städerna.

18

När kom guldmyntfoten och varför?

1820. GB ville stabilisera penningvärdet.

man hade tidigare fått inflation genom att pressa upp massa pengar för att bekosta krig.

Storbritannien började 1821 att återgå till metallmynt/guldmyntfot. Man löste nu in sedlarna mot metallmynt. Dessa höll alltså sitt värde i metal. Gick bra att handla med internationellt. Resten av europa tog efter. Man hade dubbel myntfot, både guld och silver.
Från 1850 började silvermynten försvinna och guldet tog över runt om i världen.

19

Vad kan sägas om industrialiseringen och bolag?

Handelskompanierna - Man Var tidigare personligt ansvarig för kompanierna. Vid mitten av 1800 talet stiftas lagar i storbritannien som begränsar ägaransvaret och man får istället etablerade aktiebolaget. Man sålde och köpte också ägarandelarna på en aktiebörs. (Flera vågade investera när man inte var personligt ansvarig).

Man började handla med aktier vid början av 1900 talet.

20

Vilken parameter gällande humankapital var viktig för industrialiseringen?

Allmän skola och utbildning. Bönder som kunde läsa skriva hade lättare att ta till sig innovationer och dessa åtnjöt alltså fördelar.
Arbetare som kunde ta till sig skriftliga instruktioner inom industrin var viktigt.
Industrierna skrek också efter utbildade ingenjörer.

Läs och skrivkunnighet var ett sätt att opinionsbilda och det blev således också ett redskap i demokratiseringsprocessen.

21

Vad kan sägas om samhällsklasser och genusrelationer under industrialiseringen?

Nya Samhällsklasser växte fram. Arbetarklass. En klassmedvetenhet.

Fackförbund. Socialdemokraterna grundades 1910.

FÖrut kunde man arbeta i hemmet samtidigt som man passade barn. Det gick inte att ha de minsta barnen med sig till fabrikerna.
I realiteten så förvärvsarbetade dock både män och kvinnor då det var svårt att en person försörjer hela familjen.

22

Hur såg befolkningsminskning/ökning ut i europa under IR?

Befolkningen i europa mer än fördubblades från 200 till 430 miljoner mellan 1800 och 1900.
Minskad mortalitet med ökad barnafödesel.

23

Hur skedde urbaniseringen under IR?

Det skedde en kraftig urbanisering. Urbaniseringen ledde till större marknader. Avlönad Arbetarklassen blev köpstarka. Tågtrafiken drev på urbanisering… Där tågen stannade (fåtal ställen) flyttade man.

24

Hur skilde sig sig merkantilismen och marknadsekonomin i synen på migration?

Merkantilismen tillämpades på befolkningen.Befolkningen var en del av det hela. Man begränsade invandringen men gynnade invandring. I Sverige var det sedan 1620 förbjudet att lämna Sverige. Under den liberala eran under mitten av 1800 talet avskaffades dessa restriktioner. I och med det skedde en massmigration, bla till Amerika. 1860 - 1914 var den ”fria rörlighetens tid”
Ca 50 miljoner Europeer emigrerade över Atlanten. Det var småjordbrukare som var nära på att slås ut som emigrerade och även arbetare. Det var betydligt högre löner i Amerika än Sverige.

Den utbyggda infrastrukturen gjorde det enklare nu att röra på sig. Både inom och utanför landet.

25

Vad kan sägas angående järn på slutet av 1800 talet?

Man utvecklade ståljärnet som var både ett elastiskt och starkt material. Världen gick i slutet av 1800-talet in i stålåldern. Järnvägsbyggandet och ståltillverkningen stimulerade varandra i ett dynamiskt samspel.
Man kunde bygga bättre och längre räls, då kunde man frakta järnmalm och stenkol över längre sträckor osv…

BIlligt stål blev från 1860 talet till 1870 talet utgångspunkten för en rad nya produkter.
Man kunde göra industrimaskiner i stål, jordbruksmaskiner, vapen borrmaskiner osv, ångmaskiner.
Man började nu tillverka ståldelar till maskiner i olika fabriker… olika fabriker specificerade sig alltså på olika delar som sedan byggdes ihop i en annan maskin osv. Det blev en standardisering och massproduktion. Denna process växte starkt i USA.
Delarna kunde och behövdes tillverkas med mycket precision.

26

Vad kan sägas om kemindustrin under 2-IR?

Ett särdrag för den industriella revolutionen var interaktionen mellan den nya ”vetenskapen” och industrin. Många kemiska industrier började således växa fram.
Man lärde sig i mitten på 1800 talet framställa syntetiska färgämnen. Väldigt användbart för textilindustrin.
Man började sedan tillverka läkemedel, gödningsmedel och parfymer etc. Här tog tyskland ledningen och behöll den fram till andra världskriget.
Man lärde sig också göra papper mycket billigare och dess pris sjönk drastiskt vilket ledde till mer tidningar och böcker etc

27

Vad var en effekt av stärkt äganderätt under IR?

Transaktionskostnaderna sänkes för att agera på marknaden i och med stärkt äganderätt genom grundlagsskydd. Inrikes tullar togs bort. Man började sätta individens rättigheter i centrum

28

Hur såg synen på ekonomi ut under IR?

Under 1800 talet gjorde marknadsekonomin väldiga framsteg. Det skedde en stor liberalisering. I och med industrialiseringen tillverkades större volymer av saker och ting som skeppades runt till fler ställen, marknaden vidgades och efterfrågan ökades.

29

Statens roll under IR?

Man drog in sin imblandning på hemmaplan men stärkte sin roll på bortaplan genom kolonier.

30

Hur såg statens roll inom marknadsekonomin ut?

Upprätthålla lag och ordning och garantera äganderätt.

Staten ingriper vid underproduktion. Tar hand om områden där de privata inte producerar tillräckligt för samhällsnyttan.

Den stora satsningen som från mitten av 1800 talet i hög grad kom från staten var järnvägsbyggandet. (Dessa var alltså mer långsiktiga satsningar som individer ofta inte gjorde).

Kunskap och att investera i kunskap blev viktigt under 1800 talet. Man öppnade statliga universitet.


Ryssland var det dock staten som stod för industrialiseringen.